Роздрукувати сторінку

Стилістика української мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Стилістика української мови» є базовою при підготовці студентів-україністів, так як вона покликана прищепити студентам основні навички читання, письма, говоріння, аудіювання українською мовою, а також підготувати їх до сприйняття і засвоєння теоретичних лекційних курсів, що читаються українською мовою на старших курсах.

Дисципліна входить до варіативної частини бакалаврату відповідно до напрямку – «Філологія».

мовні-одиниці

Вивчення дисципліни повинно передувати проходження курсу «Сучасна українська мова», «Практикум з української мови». Курси, для яких необхідні знання, вміння, навички, придбані в результаті вивчення даної дисципліни – «Філологія в системі сучасного гуманітарного знання», «Основи етнолінгвістики», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту».

Мета: розкрити зміст основних стилістичних засобів фонетичного, лексичного, морфологічного, словотворчого і синтаксичного ресурсу сучасної української мови та навчити студентів навичкам використання у різних функціональних стилях і жанрах мовлення, ситуаціях спілкування.

Завдання:

1. вивчити виражальні можливості мовних одиниць різних рівнів (фонетичного, морфологічного, синтаксичного, лексичного);

2. розвивати здатність виробляти вміння виявляти функціонально обумовлені особливості української мови в різних сферах функціонування мови;

3. сформувати навички стилістичного аналізу мовних засобів і інтерпретації тексту.

В результаті вивчення дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- Володіння базовими навичками збору та аналізу мовних і літературних фактів, філологічного аналізу і інтерпретації тексту;

- Здатність застосовувати отримані знання в області теорії і історії основної досліджуваної мови (мов) та літератури (літератур), теорії комунікації, філологічного аналізу і інтерпретації тексту у власній науково-дослідної діяльності.

Стилістика-української-мови

Сформованість зазначених компетенцій визначається тим, що студент повинен:

-- Знати:

- стилістичну термінологію в обсязі програми;

- сутність основних стилістичних понять;

- стилістичні функції одиниць різних мовних рівнів в різних сферах комунікації: стилістичні функції частин мови, синтаксичних структур, лексичного складу;

- суттєві характеристики функціональних стилів;

- виражальні можливості мовних засобів різних рівнів.

-- Вміти:

- визначити домінуючі стильові риси в конкретному тексті і знайти наявні в тексті засоби їх реалізації;

- довести приналежність того чи іншого тексту до певного функціонального стилю, підстилю;

- знайти в тексті стилістично значущі мовні явища і визначити їх функцію;

- відбирати мовні і стилістичні засоби для реалізації комунікативної установки;

- знайти в тексті відхилення від стилістичних норм.

-- Володіти:

- основами методології наукового пізнання при вивченні різного виду текстів і комунікацій;

- методами і прийомами мовного впливу в різних сферах комунікації;

- основними прийомами наукового дослідження художнього тексту.

При вивченні даної дисципліни рекомендуються наступні методи і технології навчання: традиційні та новітні навчальні засоби, технології та підходи, інтенсивні технології навчання, моделювання можливих комунікативних ситуацій (ділові та рольові ігри тощо).

стилістичний-аналіз

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вихованець I.Р., Жовтобрюх М.А., Клименко Н.Ф., Ковалик І.І., Ніколаєнко I.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Стилістика української мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!