Роздрукувати сторінку

Стилістика та лексикологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Стилістика та лексикологія» повинен забезпечити цілеспрямовану професійну підготовку майбутнього фахівця, повідомити студентам теоретичні знання про лексичну систему мови і стилістичні засоби мови в їх системі, про принципи і методи стилістичного аналізу, а також сформувати уміння та навички адекватно використовувати різні засоби вираження для досягнення цілей комунікації.

Мета викладання дисципліни - вивчення загальних принципів організації та функціонування лексичної системи мови та формування професійної компетенції у галузі стилістики.

лексична-система

Завдання вивчення дисципліни:

- вивчити характер системної організації лексики і фразеології;

- ознайомитися з різними способами словотворення та основними шляхами збагачення словникового складу мови;

- виявити національно-культурну специфіку лексичного фонду мови, що вивчається;

- вивчити систему стилістичних засобів мови;

- розвинути у студентів уміння і навички аналізу стилістичних прийомів та виражальних засобів;

- розвинути вміння розпізнати і пояснити типологічні особливості текстів, характерні для тих або інших функціональних стилів і специфіку їх мовного вираження.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- предмет і об'єкт лексикології, зв'язок лексикології з іншими галузями науки;

- основні методи лінгвістичних досліджень;

- системну організацію словника;

- характер та основні функції лексичних одиниць;

- основні шляхи та способи збагачення словникового складу мови;

- основні види лексичних значень;

- особливості соціальної і регіональної диференціації мови;

- принципи класифікації синонімів, омонімів, антонімів;

- фразеологічні концепції та різні підходи до об'єкта фразеології;

- основні типи словників та їх структуру;

- основні проблеми зіставного дослідження лексики, що вивчається, та рідної мови;

- визначення стилістики як науки, поняття стилю, функціонального стилю;

- поняття норми в сучасній науці про мову, типологію норм мови, що вивчається;

- визначення, класифікацію та функції виразних засобів і стилістичних прийомів;

- стилістичну класифікацію словникового складу мови, що вивчається;

- класифікацію функціональних стилів, визначення їх комунікативних цілей, стильових рис, а також сфери їх функціонування.

Стилістика-та-лексикологія

-- Вміти:

- ідентифікувати нейтральну і стилістично марковану лексику мови, що вивчається;

- знаходити в тексті виразні засоби та стилістичні прийоми, визначати їх функції;

- визначати належність тексту до того чи іншого функціонального стилю;

- виявляти в художньому тексті особливості індивідуального стилю автор;

- розрізняти семантичні і функціональні типи слів;

- проводити морфемний і компонентний аналіз лексичних одиниць;

- розрізняти вільні і зв'язані значення слова;

- відрізняти полісемію від омонімії;

- визначати метафору, метонімію, факти розширення, звуження, поліпшення і погіршення значення слова;

- розрізняти ідеографічні і семантичні синоніми, антоніми й омоніми, виділяти гіпероніми і гіпоніми;

- визначати походження запозичень;

- виявляти належність слова до певного класу лексики по лінії її соціальної диференціації;

- виділяти діалектні та регіонально марковані слова;

- диференціювати різні структурно-семантичні типи фразеологічних одиниць та визначати способи їх утворення;

- відрізняти фразеологічні одиниці від перемінних словосполучень і визначати їх прагматико-комунікативну значущість;

- працювати з усіма типами словників;

- виявляти типологічні особливості слів і фразеологічні одиниці різних мов, а також їх національну своєрідність;

- застосовувати набуті знання при лінгво-стилістичному аналізі тексту та його інтерпретації.

-- Придбати практичні навички:

- стилістичного аналізу художнього тексту.

стилістичні-засоби

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Руженцева Т.С., Бабич Г.Н., Черник Н.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Стилістика та лексикологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!