Роздрукувати сторінку

Стилістика німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Стилістика - дисципліна, яка спирається на знання студентами курсів фонетики, граматики, лексикології та фразеології німецької мови. Це завершальний курс в ряді дисциплін у практиці і теорії сучасної німецької мови.

Стилістика - це наука про цілеспрямоване використання виражальних засобів мови на всіх її рівнях, їх варіативності та норми вживання в різних функціональних сферах мовного спілкування, це наука про функціональні стилі літературної мови.

Стилістика-німецької-мови

Метою курсу «Стилістика німецької мови» є розкриття виразного потенціалу мовних засобів різних рівнів мови, теоретичне обґрунтування закономірностей їх організації, у рамках функціональних і авторських стилів, навчання студентів принципам свідомого добору мовних засобів для оптимального досягнення комунікативних цілей у різних сферах суспільного життя і при різних умовах спілкування.

До числа основних завдань курсу відносяться: ознайомлення студентів з арсеналом стилістичних засобів німецької мови та їх виразними можливостями; вироблення навичок свідомого і цілеспрямованого відбору стилістичних засобів для певних комунікативних цілей; навчання аналізу та використання стилістичних засобів у функціональних стилях, підстилях і стилях окремих типів тексту.

Дисципліна «Стилістика німецької мови» відноситься до циклу фахових дисциплін.

Для освоєння дисципліни учні використовують знання, вміння, навички та способи діяльності, сформовані в ході вивчення дисциплін «Лексикологія», «Практична граматика», «Теоретична фонетика».

Дисципліна «Стилістика німецької мови» є необхідною для вивчення таких дисциплін як «Практичний курс перекладу», «Теорія і практика мовленнєвої комунікації», «Функціональний аналіз тексту».

стилістичний-аналіз-тексту

Процес вивчення дисципліни «Стилістика німецької мови» спрямований на формування елементів таких компетенцій:

а) загальнокультурних:

- володіє однією з іноземних мов на рівні, що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної діяльності з зарубіжних джерел;

б) загально-професійних:

- володіє однією з іноземних мов на рівні професійного спілкування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- предмет стилістики, зміст її основних понять;

- номенклатуру експресивних стилістичних засобів, їх точне термінологічне визначення;

- основні методи і прийоми стилістичного аналізу тексту;

- стилістичні особливості мовного ладу в цілому та окремих мовних рівнів.

-- Вміти:

- охарактеризувати текст з погляду його співвіднесеності з тією чи іншою комунікативною сферою;

- визначати в тексті специфічні стильові елементи, характерні для субмови комунікативної сфери, до якої текст належить;

- викласти результати стилістичного аналізу тексту;

- застосовувати отримані знання при вивченні інших лінгвістичних дисциплін.

-- Володіти навичками:

- навичками стилістичної інтерпретації / аналізу лінгвістичного матеріалу;

- умінням знаходити в тексті фонетичні експресивні засоби, тропи і фігури мови, експресивні морфологічні і синтаксичні форми, визначити їх термінологічно, пояснити їх смислове навантаження в тексті;

– прийомами самостійної роботи з мовним матеріалом з використанням наукової, довідкової та навчальної літератури.

сучасна-німецька-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.А. Богатирьова, Л.А. Ноздріна, В.А. Жеребков та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Стилістика німецької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!