Роздрукувати сторінку

Стилістика нідерландської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Стилістика нідерландської мови – одна з найважливіших дисциплін, покликаних забезпечити загальнотеоретичну підготовку бакалаврів за напрямом підготовки Лінгвістика (Теорія і методика викладання іноземних мов і культур)».

Дисципліна реалізується на факультеті іноземних мов кафедри іноземної філології.

нідерландська-мова

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з комплексним описом ключових проблем лінгвостилістики і теорії функціональних стилів, а також ознайомленням з теоріями і практичним досвідом лінгвостилістичної інтерпретації текстів різної жанрової спрямованості.

Викладання дисципліни передбачає активні та інтерактивні форми проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою.

Основна її мета полягає в ознайомленні студентів з існуючими уявленнями про стилістичні ресурси та функціонально-стильову систему нідерландської мови, з лінгвістичними методами їх дослідження, розвиток у них базових умінь і навичок лінгвостилістичного аналізу на матеріалі текстів різних функціональних стилів, а також формування поглиблених знань про характер та особливості функціонування мови як засобу мовленнєвого спілкування.

Серед пріоритетних завдань у викладанні курсу стилістики можна також виділити отримання студентами необхідної суми знань, теоретично узагальнюючих і систематизуючих відомості про соціолінгвістичні та прагматичні аспекти різних функціональних стилів нідерландської мови та про основні проблеми лінгвістичної стилістики.

стилі-нідерландської-мови

Дана дисципліна покликана сформувати та поглибити лінгвістичну підготовку студентів, прищепити студентам міцні знання, що розкривають уявлення про стилістичні особливості мови в сукупності та взаємозв'язку його різних сторін, необхідних практиці мовлення на мові, що вивчається. Науково-дослідницька діяльність бакалавра полягає в організації інформаційно-пошукової діяльності, спрямованої на вдосконалення професійних умінь застосовувати теоретичні знання з стилістики нідерландської мови у професійній діяльності.

Дана дисципліна базується на основі інших теоретичних і практичних курсів філологічного блоку, а саме: «Історія мови», «Літературознавство», «Міжкультурна комунікація», «Література країн досліджуваної мови». «Стилістика нідерландської мови» складає той фундамент, на якому будується робота під час вивчення курсів «Методи стилістичного аналізу», «Інтерпретація художнього тексту» і «Аналітичне читання».

Виховний потенціал курсу реалізується через культурологічну складову лінгвостилістичного аналізу. Тексти, пропоновані для аналізу, створюють основу для осмислення подібностей і відмінностей вітчизняної і досліджуваної культур. Розкриття культурного компонента значення лексики та її метафоричного переосмислення сприяють формуванню полікультурного тезауруса майбутнього фахівця в галузі лінгвістики.

Інноваційний компонент курсу полягає в оновленні змісту на основі останніх досягнень в області стилістики і прагмастилістики і в орієнтації курсу на компетентнісну парадигму сучасної освіти: одержувані знання служать когнітивною основою для професійної самореалізації та самовдосконалення фахівців, для вміння вирішувати професійні завдання у конкретних ситуаціях професійної діяльності. Інноваційність навчання полягає в активному застосуванні мультимедійних технологій у процесі занять і самостійної роботи для забезпечення конкурентоспроможності молодого фахівця на ринку освітніх послуг.

Стилістика-нідерландської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Шуверова Т.Д., Гуревич В.В., Рубіна Н.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Стилістика нідерландської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!