Роздрукувати сторінку

Стилістика італійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна програма з дисципліни «Стилістика італійської мови» призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю «Романо-германська філологія (італійська)».

Мета курсу «Стилістика італійської мови» полягає в системному вивченні стилістичних засобів різних мовних рівнів італійської мови в переломленні через теорію функціональних стилів.

лексико-стилістичне-оформлення

Завданнями даного курсу є:

- ознайомлення студентів з арсеналом стилістичних засобів італійської мови і їх виражальними можливостями, а також вироблення навичок цілеспрямованого відбору їх для досягнення певних комунікативних цілей;

- навчання методам поглибленого аналізу текстів різної функціонально-стильової та жанрової приналежності;

- формування у студентів уміння продукувати мовленнєві твори, домагаючись найбільшої відповідності форми і змісту, логічної чіткості і точного лексико-стилістичного оформлення.

Супутнім завданням проведення лекційних і семінарських занять, крім розвитку професійних навичок, є вироблення у майбутнього молодого фахівця культури мовлення і культури спілкування іноземною мовою.

Курс «Стилістика італійської мови» є універсальною мовознавчою наукою та посідає центральне місце в ряду спеціальних дисциплін, що входять в програму навчання філологів-італьяністів.

Даний курс має спадкоємний зв'язок з такими дисциплінами, як «Лексикологія досліджуваної мови (італійська)», «Теоретична граматика (італійська мова)», «Теоретична фонетика (італійська мова)», «Вступ в мовознавство».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- прагматичні та соціолінгвістичні аспекти стилістики;

- стилістичні норми використання (вживання) лінгвістичних одиниць;

- стилістичну обумовленість актуалізації значень багатозначних лексичних одиниць (слів, словосполучень);

- види стилістичних значень.

Стилістика-італійської-мови

-- Уміти:

- визначити стилістичні аспекти лінгвістичних одиниць різних рівнів мови;

- провести стилістичну інтерпретацію художнього, науково-популярного, публіцистичного текстів;

- провести смислову і стилістичну інтерпретацію науково-технічного тексту.

-- Володіти:

- навички впізнавання стилістично релевантних явищ різних рівнів у тексті;

- навичками виявлення специфіки авторського стилю в художньому тексті.

При вивченні дисципліни поряд з класичною інформаційною лекцією можуть використовуватися інші форми проведення заняття: проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція прес-конференція, лекція-дискусія, лекція-бесіда, лекція з опорним конспектуванням.

Метою семінарських занять є розвиток у студентів уміння виявлення і аналізу явищ, характерних для стилістичного рівня тексту. Тут можливі такі форми і методи навчання, як аналіз конкретних прикладів, їх обговорення, виступи студентів, ділова гра, семінар-дискусія і т. п. Семінарські заняття проводяться із застосуванням аудіовізуальних матеріалів.

Для організації самостійної роботи студентам пропонуються такі форми роботи, як підготовка доповіді, есе, реферату, презентації по заданій тематиці; вивчення, анотування, реферування додаткової навчальної літератури.

стилістичні-засоби

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Плещенко Т.В., Кожина М.Н., Гаравелі B.M. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Стилістика італійської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!