Роздрукувати сторінку

Стилістика іспанської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс іспанської мови як другої іноземної мови, що вивчається, має комунікативну орієнтацію і професійну спрямованість.

Цілями освоєння дисципліни «Стилістика іспанської мови» є формування систематизованих знань з стилістики в області другої іноземної мови.

іспанська-мова

На початковому етапі ключовим сегментом навчання є вступний курс, що закладає фундамент успішності всього подальшого навчання. Тому для цього етапу важливо вміння викладача зацікавити аудиторію, стимулювати її бажання вивчати іспанську мову, створити на заняттях атмосферу взаєморозуміння, природності мовленнєвого спілкування, тобто атмосферу, наближену за своїм паралінгвістичними і лінгвістичними параметрами до комунікативно-мовних ситуацій спілкування самих носіїв мови.

З методичної точки зору цінне вміння викладача активізувати і зробити опорою навички, отримані студентами при вивченні теоретичних дисциплін і мовні уміння, напрацьовані при вивченні першої іноземної мови, - зазвичай, першою іноземною мовою буває англійська.

Основна мета курсу «Стилістика іспанської мови» – навчити практичному володінню розмовно-побутовою мовою і мовою спеціальності для активного застосування цих знань у повсякденному спілкуванні та професійній діяльності.

Практичне володіння іноземною мовою передбачає вміння впевнено користуватися найбільш вживаними і нескладними мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні (сприйняття на слух), читанні та письмі, а також уміння самостійно працювати зі спеціальною літературою на іспанській мові для отримання і збору інформації професійного характеру.

Поряд з практичною метою – навчанням спілкування, курс «Стилістика іспанської мови» ставить також освітні цілі. Під освітніми цілями слід розуміти роботу, що проводиться зі студентами по розширенню їх кругозору і підвищенню рівня загальної та ділової культури.

Для успішності функціонально-комунікативного навчання іноземної мови важливо вміти змоделювати умови природного спілкування, коли учасники спілкування володіють необхідними мовними навичками, вміють співвідносити мовні засоби з нормами мовленнєвої поведінки, прийнятими носіями мови, і конкретними комунікативно-мовленнєвими ситуаціями.

При навчанні різних форм мовленнєвої діяльності еталоном служить сучасна іспанська літературно-розмовна мова, що використовується освіченими носіями мови в офіційних і неофіційних ситуаціях спілкування.

мовленнєве-спілкування

Курс навчання «Стилістика іспанської мови» в методичних цілях розділена на два аспекти: «спільна мова» і «спеціальна мова». З одного боку, ці аспекти розрізняються тематикою і лексичним складом навчальних текстів, пріоритетом вивчення в процесі навчання того чи іншого виду мовленнєвої діяльності; але, з іншого боку, вони пронизані єдністю граматичних тем, схожістю мовних явищ, що, отже, і диктує необхідність їх вивчення для придбання єдиних мовних навичок.

На заняттях студенти повинні вміти використовувати навички та вміння, набуті в процесі вивчення інших практичних і теоретичних курсів.

На всіх етапах викладання «Стилістика іспанської мови» має будуватися на основі сучасних методів і форм навчання, що сприяють успішній реалізації всіх цілей навчання мови. При цьому важлива комунікативна професійна спрямованість навчального процесу, оптимальне поєднання аудиторної і позааудиторної роботи студентів, використання різних режимів роботи в аудиторії: групової, парної, індивідуальної. Значне місце має бути відведено методам активного соціального навчання, ігровим і дискусійним методам.

Придбання студентами мовної і комунікативної компетенції з метою успішного використання іспанської мови у їх майбутньої професійної діяльності передбачає розвиток в процесі навчання наступних навичок:

- усного розмовно-побутового мовлення;

- ознайомлення з основами реферування, анотування і перекладу літератури з широкого профілю спеціальності.

Дисципліна «Стилістика іспанської мови» сприяє більш поглибленому вивченню інших дисциплін як загальноосвітніх, так і професійних за рахунок залучення зарубіжних джерел.

Для освоєння дисципліни «Стилістика іспанської мови» використовуються знання і практичні навички, сформовані у процесі вивчення юридичних дисциплін.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- іноземну мову в міжособистісному спілкуванні та професійній діяльності; основні значення вивчених лексичних одиниць, що обслуговують ситуації іншомовного спілкування у соціокультурній, діловій та професійній сферах діяльності, передбаченої напрямками спеціальності; основні граматичні явища та структури, що використовуються в усному та письмовому спілкуванні; культурні традиції і реалії, культурну спадщину країни досліджуваної мови; основні норми соціальної поведінки і мовний етикет, прийняті у країні досліджуваної мови.

-- Вміти:

- породжувати адекватні в умовах конкретної ситуації спілкування усні і письмові тексти; реалізовувати комунікативний намір з метою впливу на партнера; розуміти інформацію при читанні навчальної, довідкової, наукової, культурологічної літератури; повідомляти інформацію на основі прочитаного тексту у формі монологічного висловлювання; розуміти монологічні висловлювання та різні види діалогу.

-- Володіти:

- навичками, достатніми для повсякденного і ділового професійного спілкування, вивчення і осмислення зарубіжного досвіду в профілюючій і суміжній галузях професійної діяльності, спільної виробничої і наукової роботи; уміння грамотно і ефективно користуватися джерелами інформації (довідкової літератури, ресурсами Інтернету): навичками вилучення необхідної інформації з оригінального тексту іноземною мовою з проблем юриспруденції, економіки та бізнесу.

Стилістика-іспанської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Фірсова Н., Каноніч С., Виноградов В., Болотнова Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Стилістика іспанської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!