Роздрукувати сторінку

Стилістика фінської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти навчальна дисципліна «Стилістика фінської мови» відноситься до дисциплін державного компонента.

До завдань курсу належить розгляд предмета стилістики як науки, ознайомлення студентів з соціолінгвістичними і прагматичними аспектами стилістики, а також з класифікацією функціональних стилів і видами стилістичних значень.

Стилістика-фінської-мови

Освоєння даної навчальної дисципліни передбачає формування у студентів поняття мовної та стилістичної норми і розвиток стилістичної компетенції студентів у правильному виборі слова, використанні нейтральної, стилістично маркованої лексики і стійких словосполучень, а також навичок смислової та стилістичної інтерпретації художнього тексту.

Центральне місце у навчальній дисципліні «Стилістика фінської мови» займає вивчення виразних засобів і стилістичних можливостей сучасної фінської мови на всіх мовних рівнях: морфологічному, синтаксичному, лексичному, фразеологічному, фонографічному.

Навчальна дисципліна «Стилістика фінської мови» передбачає аналіз особливостей структури, семантики та функціонування виразних засобів і стилістичних прийомів. Розглядаються можливості використання мовних засобів в різних стилях і типах мовлення і досягається при цьому стилістичний ефект.

Велику роль у пропонованій для вивчення дисципліні відіграє розгляд особливостей функціональних стилів, типів викладу і композиційно-мовленнєвих форм, необхідних в процесі формування і розвитку навичок смислової та стилістичної інтерпретації текстів різних стилів.

Досліджувані в навчальній дисципліні «Стилістика фінської мови» проблеми і явища розглядаються в широкому контексті сучасної наукової проблематики – прагматики, мікро- і макро-стилістики, стилістики декодування, теорії пізнання із залученням новітніх наукових досягнень і розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників.

В рамках даної навчальної дисципліни передбачається проведення лекцій, семінарів та консультацій. Завданням лекційного курсу є системний виклад основних положень стилістики, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами на заняттях з практичного курсу фінської мови, загального мовознавства, лексикології, фонетики, граматики.

Мета семінарських занять – закріпити отримані теоретичні знання і розвинути навички стилістичного аналізу та смислової інтерпретації тексту на практиці.

Для розвитку навичок самостійної роботи та активізації творчого потенціалу студентів пропонуються контрольні завдання творчого характеру для самостійного аналізу.

фінська-мова

Завдання курсу «Стилістика фінської мови» включають:

- вивчення співвідношення предметно-логічного аспекту повідомлення з функціями мови і ставленням мовця до предмета висловлювання та ситуації спілкування;

- розгляд класифікації функціональних стилів та їх характерних мовних особливостей;

- формування понять мовної та стилістичної норми;

- розвиток стилістичної компетенції студентів у правильному виборі слова;

- вивчення стилістичних можливостей морфології, синтаксису, словотвору, фразеології;

- формування і розвиток навичок і стилістичної смислової інтерпретації текстів різних функціональних стилів;

- розвиток навичок вдумливого читання і вміння грамотно і виразно говорити і писати фінською мовою;

- розвиток естетичного смаку студентів на прикладі вивчення уривків кращих класичних та сучасних творів художньої прози, поезії, драми, публіцистики та інших стилів.

По закінченні вивчення стилістики студенти, які проявили інтерес до проблем даної наукової дисципліни, можуть продовжити розробку питань стилістики на заняттях спецкурсу зі стилістики та інтерпретації тексту, а також курсових і випускних кваліфікаційних роботах.

функціональні-стилі

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: М. Муллонен, Е. Хямяляйнен, І. Сільфберг та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Стилістика фінської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!