Роздрукувати сторінку

Стилістика англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Стилістика англійської мови» в системі навчання на гуманітарних факультетах педагогічних університетів і є другою спеціальністю на яких є англійська мова, знайомить студентів з тими розділами стилістики і з тими положеннями, які можуть бути корисні при підготовці викладачів англійської мови, можуть навчити їх читати твори англійських та американських письменників з глибоким проникненням в текст.

Основні цілі і задачі курсу «Стилістики англійської мови»:

- розкрити, розширити стилістичну теорію як загальну систему принципів та прийомів таким чином, щоб студенти могли надалі застосовувати її самостійно;

- приділити основну увагу стилістиці сприйняття;

- познайомити студентів з різними прийомами аналізу тексту з метою отримання при читанні більшої інформації;

- навчити студентів здійснювати стилістичний розбір і тлумачення текстів, свідомо підходити до художнього тексту як до цілого, розглядаючи його в єдності форми і змісту;

- попередити неправильне і поверхневе розуміння студентами художніх творів, розвивати в них навички вдумливого читання;

- розвивати у студентів емоційну сприйнятливість і естетичний смак, формувати високу культуру читання художньої літератури;

- вдосконалювати знання студентів з англійської мови, здійснюючи аналіз образотворчих і виразних засобів на лінгвістичній базі.

Стилістика-англійської-мови

Курс «Стилістика англійської мови» читається українською мовою. Це обумовлено тим, що велика частина студентів, що вивчають українську мову як другу спеціальність, не має того рівня володіння іноземною мовою, який дозволяє їм слухати даний курс на англійській мові і при цьому успішно справлятися зі специфічним мовним матеріалом.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- основні поняття і термінологічний апарат, необхідний для вивчення типології текстів англійською мовою;

- класифікацію, формальні та функціональні ознаки основних типів текстів, специфіку їх функціонування у мові, адекватного вживання у мовленні;

- сучасні підходи до вивчення комунікативних і структурних одиниць та їх функціонування в текстах різного типу англійського тексту;

2. повинен вміти:

- здійснювати аналіз тексту художнього твору;

- визначати різні стилістичні прийоми, використовувані автором;

- глибоко розуміти текст на основі розгляду його як цілого, зіставляючи і враховуючи взаємодію всіх засобів художнього зображення всередині тексту;

3. повинен володіти:

- міцними знаннями про принципи та способи здійснення стилістичного аналізу текстів художніх творів;

- здійснювати підготовку та редагування текстів, що відображають питання професійно-педагогічної діяльності.

стилістичний-розбір

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

Знати: акцентологічні, орфоепічні, лексичні, граматичні норми сучасної англійської мови; основні способи вираження семантичної, комунікативної структурної наступності між частинами висловлювання; правила композиційної побудови тексту: вступ, основна частина, висновок; основні естетичні і літературознавчі терміни і поняття.

Вміти: застосовувати теоретичні знання про стилістичні особливості оформлення мовлення в різних комунікативних ситуаціях і регістрах спілкування, структурі англійської мови; застосовувати норми спілкування, прийняті в англомовному співтоваристві, в типових ситуаціях взаємодії; виділяти основні особливості офіційного, нейтрального і неофіційного регістрів спілкування і відносити текст до певного жанру; проводити аналіз концепцій вітчизняних і зарубіжних дослідників з проблем функціональної стилістики.

Володіти: основним термінологічним апаратом; знаннями про сучасні навчання в галузі стилістики англійської мови; вміннями і навичками застосовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності; аналіз стилістичних особливостей мовлення в динаміці, ефективно використовуючи отримані знання в різних сферах соціальної та професійної комунікації; здійснювати пошук та аналіз необхідних стилістично відповідних структур для перекладу текстів.

читання-художньої-літератури

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Арнольд І.В., Будагов Р.А., Гальперін І.Р. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Стилістика англійської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!