Роздрукувати сторінку

Стилістика американської англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна програма дисципліни «Стилістика американської англійської мови» складена у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти для підготовки вчителів англійської мови за спеціальністю «Іноземні мови».

Оволодіння мистецтвом спілкування американською англійською мовою передбачає придбання цілого ряду певних теоретичних знань та вироблення практичних умінь і навичок. Комунікативні знання особливого роду та специфічні вміння і навички складають головний об'єкт курсу стилістики сучасної американської англійської мови.

американська-англійська

Предметом же викладання цього курсу є ті аспекти теорії та практики англійської мови, які особливо значущі на просунутому етапі навчання.

Курс стилістики будується на основі вимог сучасного мовознавства, він має спадкоємний зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплінами, оскільки стилістична характеристика висловлювання виступає як синтез лексичних, граматичних та інших прийомів та засобів. Він тісно пов'язаний з практичним курсом англійської мови, сприяючи розвитку комунікативної компетенції в цілому і окремих її компонентів, а також слугує базою для подальшого вивчення курсів «Теоретична граматика», «Інтерпретація тексту», «Аналітичне читання», «Порівняльна типологія рідної та виучуваної мов», «Теорія і практика перекладу».

Проблематика лінгвостилістики в наші дні помітно розширилася як наслідок розробки теорії лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики та теорії дискурсу.

Основними відмітними особливостями програми є сучасна концепція організації самостійної роботи студентів, акцент на формування креативної особистості на основі використання інноваційних інформаційних технологій навчання.

Стилістика як розділ загальної науки про мову є невід'ємною частиною формування професійної компетенції в області лінгвістики.

Дана дисципліна реалізує і конкретні практичні завдання, які пов'язані, в першу чергу, з навчанням сприйняття тексту і його потенціалу – смислового, художнього, культурологічного та естетико-емоційного. І хоча в рамках даного курсу студентам для всебічного аналізу пропонуються зразки текстів різної спрямованості, як художніх, так і нехудожніх (інформативних), освоєння саме художнього тексту дозволяє студентам концентруватися не тільки на його значеннєвому плані, але і на інформації емоційно-естетичної та культурологічної.

область-лінгвістики

Таким чином, в рамках даного курсу реалізуються важливі освітні і виховні завдання: у студентів формується установка на пізнання культури країни досліджуваної мови і національного характеру носія цієї мови, що, у свою чергу, дозволяє сформувати у студента особливе інтелектуальне уміння, що забезпечує адекватність і глибину ідейно-смислового розуміння тексту. Такий підхід до практичного вивчення тексту представляється, безсумнівно, актуальним, бо в даний час особливе значення набуває навчання іншомовного спілкування в контексті діалогу культур. Для досягнення успішної комунікації необхідно включення елементів національної мовної та ціннісної картини світу, і детальне і всебічне вивчення іншомовного тексту, сприйняття не тільки його буквальних, але й імпліцитних смислів, що допомагає вирішити цю важливу задачу.

Даний курс допомагає не тільки систематизувати вже наявні навички аналітичного читання і вміння інтерпретувати текст. Проведення лінгвостилістичного аналізу тексту полягає в тому, щоб визначити органічну єдність змісту і форми твору, отримуючи при цьому максимум інформації, в тому числі і невираженої вербально, в результаті чого у студентів формується лінгвокультурологічна компетенція.

Дана дисципліна базується на ряді інших теоретичних і практичних курсів філологічного блоку, а саме: лексикологія, теоретична і практична граматика та фонетика, історія англійської мови, література країн досліджуваної мови.

«Стилістика американської англійської мови» складає той фундамент, на якому будується робота під час вивчення курсу «Аналітичне читання»; знання, вміння та навички, отримані в ході вивчення даного курсу, які виносяться на іспит.

Стилістика-американської-англійської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Арнольд І.В., Знаменська Т.А., Кухаренко В.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Стилістика американської англійської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!