Роздрукувати сторінку

Стилістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Стилістики призначений для студентів напряму підготовки «Лінгвістика».

Стилістика як розділ науки про мову є одним з компонентів дисципліни виучуваної мови, викладання якої в рамках мовного факультету передбачається на основі інтеграції.

проблеми-стилістики

Курс навчальної дисципліни «Стилістика» має на меті ознайомити студентів з сучасними уявленнями про стилістичні ресурси та функціонально-стильову систему мови, з лінгвістичними методами їх дослідження дати студентам поглиблене уявлення про характер і особливості функціонування мови як засобу мовленнєвого спілкування. Розкрити теорію стилістики таким чином, щоб студенти могли застосовувати її самостійно, підвищити мовну компетентність студентів, закласти основи для розвитку художнього смаку. Майбутні викладачі познайомляться з сучасною стилістикою сприйняття, стилістикою нового типу, що відповідає завданням професійної підготовки вчителя на сучасному рівні лінгвістичної науки.

Завдання дисципліни:

1. Ознайомити студентів з основними поняттями, проблемами і базовою термінологією стилістики.

2. Виробити і розвинути у студентів уміння обговорювати актуальні проблеми стилістики, ілюструючи їх власними прикладами.

3. Виробити і розвинути у студентів вміння аналізувати стилістичні явища в їх реальному функціонуванні для забезпечення поглибленого розуміння тексту на мові, що вивчається і успішного декодування всього обсягу інформації, що міститься в ньому.

4. Забезпечити умови для активізації пізнавальної діяльності студентів і формування у них досвіду самостійного комплексного стилістичного аналізу тексту.

5. Стимулювати самостійну діяльність з освоєння змісту дисципліни і формування необхідних компетенцій.

6. Підвищити культуру мовлення.

7. Стимулювати формування художнього смаку.

Специфіка даного курсу полягає, з одного боку, в тому, що він є теоретичною базою для практичного оволодіння мовою і служить підвищенню теоретичною компетенцією підготовлених фахівців, а з іншого - спирається на знання студентів, отриманих на заняттях з практичного курсу.

Стилістика

Для освоєння дисципліни «Стилістика» студенти використовують знання, уміння, навички, сформовані в ході вивчення наступних дисциплін: «Основи мовознавства», «Теоретична фонетика»,«Історія мови», «Практичний курс першої іноземної мови». Дисципліна «Стилістика» пов'язана з такими дисциплінами, як «Практикум з культури мовленнєвого спілкування», «Практикум з розвитку культури усної мови», «Лексикологія», «Література країн досліджуваної мови».

В області науково-методичної діяльності з проходження даного курсу студент повинен:

- уміти критично аналізувати навчальний процес і навчальні матеріали з точки зору їх ефективності;

- на основі отриманих знань після проходження даного курсу студент повинен вміти ефективно будувати навчальний процес, здійснюючи педагогічну діяльність у навчальних закладах дошкільної, загальної, початкової та середньої професійної, а також додаткової лінгвістичної освіти у відповідності з завданнями конкретного навчального курсу та конкретними умовами навчання мовам.

У галузі науково-дослідної діяльності в результаті опанування матеріалу дисципліни «Стилістика» студент повинен:

- вміти бачити міждисциплінарні зв'язки досліджуваних дисциплін і розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності;

- вміти висувати гіпотези і послідовно розвивати аргументацію на їх захист;

- володіти стандартними методиками пошуку, аналізу і обробки матеріалу дослідження;

- володіти здатністю оцінити якість дослідження в даній предметній області, співвіднести нову інформацію з уже наявною, логічно і послідовно представити результати власного дослідження.

Щодо придбаних за проходження даного курсу знань, умінь і навичок, в результаті засвоєння матеріалу з дисципліни «Стилістика» студент повинен:

- оволодіти знаннями в сфері програмного теоретичного матеріалу та вміння застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності;

- оволодіти системою термінів і відповідних їм понять;

- оволодіти уміннями і навичками розпізнавання виразних засобів і стилістичних прийомів;

- оволодіти технікою стилістичного аналізу тексту;

- оволодіти нормами культури мовлення у галузі використання слів;

- вміти розкривати особливості використання виражальних засобів і стилістичних прийомів, що вивчається.

-- Знати:

- предмет і завдання стилістики;

- різні виразні засоби та стилістичні прийоми;

- моделі стилів;

- особливості текстів різних функціональних стилів.

-- Вміти:

- проводити стилістичний аналіз тексту на фонетичному, морфологічному і синтаксичному рівні;

- бачити стилістичні засоби в будь-якій мові і давати їм адекватну оцінку;

- правильно використовувати виразні засоби мови і стилістичні прийоми в своїй промові, здійснюючи їх відбір і реалізацію;

- володіти навичками вдумливого читання та аналізу тексту на фонетичному, морфологічному і синтаксичному рівні, виявлення стилістичної своєрідності тексту;

- розвинути вміння розглядати кожен окремий елемент мови не ізольовано, а в його зв'язках і відносинах з іншими елементами, з усією структурою тексту і з усією системою мови.

стилістичні-ресурси

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Даль В.І., Розенталь Д.Е., Романова Н.Н., Голуб І.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Стилістика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!