Роздрукувати сторінку

Старослов’янська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана навчальна дисципліна входить в розділ за напрямом підготовки «Філологія».

Курс «Старослов'янська мова» посідає одне з найважливіших місць серед теоретичних дисциплін. Він відкриває цикл історичних лінгвістичних дисциплін і поряд з курсом «Історія мови» сприяє формуванню лінгвістичного світогляду, розуміння законів існування і розвитку мови. Курс включає значний обсяг відомостей про стан праслов'янської мови, про особливості першої літературної мови слов'ян, тому з неї починається вивчення історії будь-якої слов'янської мови, у тому числі української в її діалектних різновидах і літературній формі. Оскільки українська літературна мова формувалася в тісній взаємодії з церковнослов'янською мовою, при вивченні старослов'янської мови звертається увага на основні особливості церковнослов'янської.

праслов’янська-мова

Студент повинен володіти основним понятійним апаратом філології, мати уявлення про місце слов'янських мов індоєвропейської мовної сім'ї, про праслов'янську мову та її основні особливості, володіти навичками аналізу текстів. Він має освоїти дисципліни «Вступ до слов'янської філології», «Вступ у мовознавство».

Цілі вивчення дисципліни:

- формування уявлення про лексичну, фонетичну, морфологічну систему старослов'янської мови у зіставленні з системними особливостями церковнослов'янської;

- підготовка бази для вивчення курсу «Історія мови»;

- на матеріалі різних пам'яток слов'янської писемності виховання інтересу до духовної культури слов'ян середньовіччя.

Навчальні завдання дисципліни:

- сформувати здатність демонструвати уявлення про історію, сучасний стан та перспективи розвитку філології в області наукового вивчення старослов'янської мови, палеославістики (перевіряється при вивченні розділу «Історія наукової розробки старослов'янської мови», при обговоренні спірних питань опису старослов'янської мови).

Старослов’янська-мова

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні відомості з історії слов'янської писемності;

- основні особливості лексики і словотвору старослов'янської мови;

- систему голосних і приголосних звуків старослов'янської мови, особливості цієї системи в церковнослов'янській;

- основні історичні процеси праслов'янського періоду в області фонетики;

- систему граматичних категорій і форм іменника, прикметника, займенника старослов'янської мови, основні відмінності церковнослов'янської у цій галузі;

- систему граматичних категорій і форм старослов'янського дієслова, її відмінності у церковнослов'янському;

- основні лексичні, фонетичні та граматичні риси старослов'янської мови як південнослов'янської на відміну від східнослов'янської.

-- Вміти:

- читати і перекладати давньослов'янський текст;

- на основі зіставлення різних списків одного і того ж тексту охарактеризувати відображені в них мовні явища, встановити і пояснити їх подібності та відмінності;

- пояснити системні особливості старослов'янської мови історичними процесами праслов'янського періоду;

- застосовувати отримані знання у різних видах діяльності.

-- Володіти:

- культурою мислення, здатність аналізувати, зіставляти та узагальнювати мовні факти;

- основними навичками реконструкції праслов'янських словоформ;

- навичками лінгвістичного аналізу давньослов'янського тексту.

церковнослов’янська

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вайан А., Ван-Вейк Н., Мейє А., Дяченко Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Старослов’янська мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!