Роздрукувати сторінку

Соціологія праці, як навчальна дисципліна

« Назад

«Соціологія праці» - одна із спеціальних дисциплін напряму "Соціологія". Курс є продовженням вивчення соціально-економічної проблематики сучасного суспільства і логічно слідує за вивченням студентами бакалаврату таких курсів як «Мікроекономіка», «Інституційна економіка», «Економічна соціологія», «Соціологія споживання» та ін.

Цілі курсу:

– сформувати у слухачів систематизоване уявлення про основні теоретичні підходи до дослідження соціологічних проблем в сфері праці та зайнятості, та ознайомити з ключовими дослідними проблемами в даній області;

– ознайомити з можливостями аналізу емпіричних макро- і мікроданих та сформувати базові навички інтерпретації даних, отриманих в ході сучасних досліджень сфери праці та зайнятості.

Соціологія-праці

Основним завданням курсу є формування і розвиток навичок управління працею в системі ринкових відносин. Ця задача вирішується на основі комплексного підходу до теоретико-методологічного і практичного розділу курсу і реалізується через послідовне з'ясування сутності та ролі праці в суспільному виробництві, вивчення економічних і організаційних аспектів дослідження факторів праці в системі ринкової економіки. Розгляд значення соціальних проблем функціонування трудових колективів і соціальних наслідків прийнятих рішень, отримання відомостей про сучасну нормативно-правову базу трудових відносин.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати основні підходи сучасної соціологічної теорії і ключові дослідницькі проблеми в області праці та зайнятості;

- вміти застосовувати концептуальний апарат сучасного соціологічного аналізу при вивченні трудових відносин і сфери зайнятості;

- мати навички (придбати досвід) інтерпретації з позицій економіко-соціологічного підходу даних, отриманих в ході емпіричних досліджень сфери праці та зайнятості.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- готовність до розробки процедур і методів контролю;

- здатність до економічного способу мислення;

- здатність оцінювати і економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності.

Вивчення дисципліни «Соціологія праці» базується на наступних дисциплінах:

- «Соціологічна теорія»;

- «Методи аналізу соціологічних даних»;

- «Економічна теорія (мікроекономіка)»;

- «Соціальна і економічна антропологія».

сфера-праці-та-зайнятості

Основні положення дисципліни «Соціологія праці» повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- «Економічна соціологія»;

- «Соціологія підприємництва»;

- «Основи соціальної політики»;

- «Основні соціологічні підходи до аналізу організацій.

Вивчивши дисципліну, слухачі повинні мати наступні:

-- Знання:

- основні поняття про працю як ресурс та фактор виробництва, його соціально-економічну сутність та характеристики, їх зміну та розвиток в сучасних умовах;

- особливості та основи функціонування ринку праці, проблеми його формування, методи управління зайнятістю і попередження масового безробіття;

- сутність продуктивності праці як найважливішого показника ефективності його використання, методи вимірювання, основні чинники прискорення, резерви підвищення, вплив на фінансово-економічні результати діяльності фірми;

- основи організації трудових процесів при всебічному вивченні їх елементів і дослідженні витрат робочого часу, обґрунтування економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці;

- способи стимулювання трудової діяльності, сучасні форми і системи оплати праці та розподілу прибутку, які враховують вітчизняний і світовий досвід;

- поняття соціального розвитку і рівня життя і соціального захисту населення на сучасному етапі;

- механізм управління працею в системі ринкових відносин, його реалізація на мікро - і макрорівнях.

-- Вміння:

- розбиратися в статистичній інформації з питань праці, зайнятості, доходів населення, робити висновки про соціально-економічні процеси в сфері праці, результативності державної політики у цій галузі;

- користуватися нормативно-правовими документами з трудових відносин, отримувати з них необхідні відомості.

-- Навички:

- розраховувати і аналізувати трудові показники, використовувати функціональні взаємозв'язки їх рівнів і динаміки;

- виконувати розрахунки по заробітній платі та заохочувальних виплат, обґрунтовувати вибір найбільш ефективної моделі оплати праці відповідно до конкретних умов;

- визначати економічну ефективність і соціальні наслідки організаційно-технічних заходів, розраховувати їх вплив на доходи працівників, показники діяльності фірми;

- описувати і прогнозувати трудову діяльність та її результати, здійснювати якісний та кількісний аналіз трудових показників;

- організовувати роботу виконавців на основі прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що забезпечують отримання максимальних соціально-економічних результатів при мінімальних витратах всіх видів ресурсів;

- здійснювати роботу по міждисциплінарним проектам, що включає різні аспекти трудової діяльності.

управління-працею

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Радаєв В.В., Попов Ю.Н., Шевчук А.В., Сміт Р.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Соціологія праці» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!