Роздрукувати сторінку

Соціологія підприємництва, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана навчальна дисципліна включена в розділ основної освітньої програми Соціологія.

Дана дисципліна відноситься до розділу соціологічних.

Підприємництво розглядається як соціальний інститут, де вивчаються різні його організації.

Дисципліна розкриває теоретичні основи управління соціально-економічною системою, сутність, принципи, закони і способи організації управлінської діяльності, націленої на підприємницький успіх. Дисципліна призначена для формування комплексу практичних знань і навичок організації і ефективного управління фірмою з урахуванням впливу різних внутрішніх і зовнішніх факторів.

підприємництво

Основними завданнями курсу є вивчення основних концепцій сучасного менеджменту, історії розвитку науки управління, основних підходів і принципів управління, методів прийняття управлінських рішень, вироблення вміння аналізувати і діагностувати конкретні ситуації, ставити цілі, завдання і знаходити методи їх вирішення.

У циклі управлінських дисциплін даний курс повинен займати центральне місце.

Дисципліна "Соціологія підприємництва" нерозривно пов'язана з усіма дисциплінами управлінського циклу: теорія організації, організаційною поведінкою, стратегічним, інноваційним, фінансовим менеджментом, управлінням персоналом та ін., так як останні по суті являють собою лише характеристики окремих аспектів управління організацією, є складовими частинами теорії управління.

Мета навчальної дисципліни:

- ознайомлення студентів з концептуальними основами соціології підприємництва як сучасної фундаментальної науки про економічні відносини і підприємництво, що сприяють формуванню особистості у сучасній економічній ситуації.

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- здатність набувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології;

- здатність освоювати нові теорії, моделі, методи дослідження, навички розробки нових методичних підходів з урахуванням мети та завдань дослідження.

Соціологія-підприємництва

Завдання навчальної дисципліни:

- формування уявлень про соціальну обумовленість підприємництва, його соціальні функції і місце в житті суспільства;

- вивчення підприємницької поведінки як соціального явища;

- визначення специфіки регіональних особливостей підприємництва;

- формування навичок і вмінь соціологічного аналізу підприємницького середовища;

- оволодіння методикою конкретних соціологічних досліджень в області сучасного підприємництва.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- підприємницька поведінка як соціальний феномен;

- ділові відносини підприємництва;

- відносини підприємництва з державою і громадянським суспільством за приводу власності, результатів матеріального і духовного виробництва, засобів праці.

Дисципліна «Соціологія підприємництва» відноситься до варіативної частини професійного циклу та є обов'язковою дисципліною при освоєнні за напрямом «Соціологія».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених компетенцій і демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- сучасні теоретичні підходи та понятійні схеми емпіричного аналізу підприємницької поведінки;

- соціальні функції підприємництва та його місце у громадській діяльності;

- основний понятійно-категоріальний апарат дисципліни;

- теоретико-методологічні основи соціологічного аналізу підприємництва;

- організаційну специфіку різних типів підприємництва;

- особливості сучасного етапу розвитку підприємництва в українському суспільстві.

-- Вміти:

- застосовувати методики конкретних соціологічних досліджень в області соціології підприємництва;

- формулювати, обґрунтовувати і аналізувати соціальні проблеми, що виникають в процесі організації і функціонування різних форм підприємництва;

- грамотно і критично аналізувати наукову літературу, систематизувати і класифікувати навчальний матеріал;

- використовувати засвоєний матеріал для отримання нового знання;

- використовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності.

-- Володіти:

- навичками і вміннями аналізу емпіричних матеріалів при вивченні українських ринків і діяльності підприємців.

управління-організацією

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Волков В.В., Гуськов С.В., Щербатих Ю.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Соціологія підприємництва» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!