Роздрукувати сторінку

Соціологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціологія – наука про суспільство та події, що в ньому відбуваються.

Цілями освоєння дисципліни «Соціологія» є ознайомлення студентів з основними поняттями соціологічної теорії. У процесі вивчення дисципліни формуються уявлення про структуру суспільства і його проблеми; розуміння ролі соціології в системі суспільних наук та її взаємодії з природними науками.

Курс спрямований на формування у студентів умінь і навичок аналізу соціальних процесів і явищ на основі наукових даних. Оволодіння базовими соціологічними знаннями не тільки сприяє розвитку аналітичних здібностей, але і допомагає орієнтуватися в сучасному суспільстві.

соціальні-процеси

Дисципліна «Соціологія» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом підготовки «Соціальна робота».

Основною метою дисципліни є досягнення таких освітніх результатів: Студент повинен знати:

- предмет, структуру і функції соціології, основні закони і категорії досліджуваної дисципліни; основні етапи соціально-культурного розвитку суспільства та чинники суспільного розвитку;

- сутність і форми соціальних взаємодій і відносин;

- природу соціальних процесів, виникнення специфічних інтересів соціальних спільнот і груп;

- соціальну структуру особистості як суб'єкта соціальної дії та соціальної взаємодії; статусно-рольову концепцію особистості;

- процес і етапи соціалізації особистості; механізм дії соціального контролю;

- історичні типи соціальної нерівності та стратифікації; характер і причини горизонтальної і вертикальної соціальної мобільності; особливості стратифікації суспільства;

- основні соціальні інститути, що забезпечують відтворення суспільних відносин;

- типи та структури соціальних організацій, механізм управління ними;

- основні механізми управління соціальними процесами в сучасному суспільстві, забезпечення соціальної стабільності і суспільного розвитку;

- типологію, основні джерела виникнення та розвитку масових соціальних рухів; особливості комунікаційних процесів в сучасному суспільстві; механізм формування і функціонування громадської думки;

- специфіку міжособистісних відносин в групах; особливості формальних і неформальних відносин; природу лідерства і функціональної відповідальності;

- механізми виникнення і дозволу соціальних конфліктів, регулювання взаємовідносин соціальних спільнот, груп і етносів.

соціологічна-теорія

Навчальна дисципліна «Соціологія» включена в базову частину дисциплін основної професійної освітньої програми бакалаврату. Вона безпосередньо пов'язана з дисциплінами «Історія», «Філософія» і спирається на освоєні при вивченні даних дисциплін знань та умінь.

Студенти напряму підготовки в процесі навчання отримують знання в галузі гуманітарних дисциплін, спрямовані на формування уявлень про сучасний світ та роль людини в ньому, які сприяють формування наукового погляду на актуальні проблеми сучасного суспільства, допомагають зорієнтуватися в нових реаліях життя, і тому необхідні для вищої освіти.

Дисципліна «Соціологія» буде сприяти формуванню наступних компетенцій передбачених державним освітнім стандартом:

- здатність працювати в колективі, толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

1) Знати:

- основних представників класичного етапу розвитку соціологічної думки;

- природу суспільства як цілісної саморегулюючої системи;

- основні етапи культурно-історичного розвитку суспільств;

- еволюцію соціальних інститутів, що забезпечують відтворення громадських відносин.

2) Вміти:

- об'єктивно і комплексно оцінювати проблеми та тенденції розвитку сучасних товариств;

- розуміти роль і місце особистості в системі суспільних відносин;

- аналізувати основні проблеми стратифікації сучасних суспільств, визначати статусні характеристики різних соціальних груп.

3) Володіти:

- навичками пошуку та аналізу інформації про навколишнє соціальне середовище;

- навичками пошуку взаємозумовленості різних соціальних явищ і проблем.

Соціологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Малєва Т.М., Бурдяк А.Я., Тиндик А.О. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи тези з курсу «Соціологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!