Роздрукувати сторінку

Соціолінгвістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма дисципліни «Соціолінгвістика» складена відповідно до вимог до обов'язкового мінімуму змісту і рівня підготовки бакалаврів за напрямом «Соціологія».

Мета дисципліни «Соціолінгвістика» − сформувати розуміння єдності мови/свідомості/суспільства з точки зору різних парадигм, на цій основі розкрити характер зв'язку соціальна ситуація − соціальна структура − символічні системи − можливості інтерпретації − передача інформації у перспективі аналізу інтерсуб’єктивного простору і семіотичних структур.

соціальна-ситуація

Для вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- специфіку соціології як науки, етапи розвитку знань про суспільство, місце соціології серед інших наук про суспільство; основні ідеї суміжних соціальних наук, особливо антропології та філософії, а також уявлення про філологію та лінгвістику в рамках шкільної програми;

- основні етапи розвитку соціології;

- основні поняття: соціальної реальності, суспільства, культури, особистості, цінностей і норм, суспільних відносин, соціальних груп, соціальних інститутів, статусів і ролей, соціальної диференціації, стратифікації і мобільності, влади і панування, соціалізації, сім'ї, громадської думки;

- теоретичні основи загальної та соціальної психології;

- теоретичні основи галузевих соціологічних дисциплін.

-- Вміти:

- відбирати й піддавати первинному аналізу дані про соціальні процеси і соціальні спільноти.

Дисципліни, що передують вивченню «Соціолінгвістики»: Основи соціології, Соціальна психологія, Психологія, Вступ в економічну теорію, Соціальна стратифікація, Соціальна антропологія.

Дисципліни, для яких «Соціолінгвістика» є попередньою: Соціологія громадської думки, Економічна соціологія, Соціологія організації, а також дисципліни варіативної частини професійного циклу (наприклад, «Дискурс-аналіз в соціології», «Соціологія міста», «Організація польових робіт в соціологічних та маркетингових дослідженнях», «Рекламні комунікації»). Вивчення Соціолінгвістики також необхідно для повноцінної підготовки випускної кваліфікаційної/дипломної роботи за напрямом «Соціологія».

Соціолінгвістика

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- необхідний набір термінів і понять, достатній для читання і розуміння класичних і сучасних текстів соціолінгвістики, семантики та семіотики;

- основні теорії лінгвістів про соціальну сторону мовленнєвої і мовної діяльності, основні теорії соціологів і антропологів про мову як особливий соціальний факт;

- інтерпретацію лінгвістичних здібностей людини як характеристику спеціального умвельта нашого біологічного виду;

- трихотомію мова-свідомість-суспільство з точки зору декількох базових теоретичних моделей соціолінгвістики;

- методичні і методологічні основи аналізу текстів, документів, метатекстів і метанаративів;

- переваги і недоліки різних технічних прийомів аналізу текстів і розмов.

-- Вміти:

- виділяти загальні схеми і структури в текстах, метатекстах і метанаративах, використовуючи концепції філології, соціальної антропології і постструктуралізму;

- аналізувати і порівнювати теоретичні концепції як в абстрактному контексті, так і застосовно до конкретних прикладів з художньої літератури та кінематографу, інтернету або повсякденного життя;

- синтезувати власні теоретичні описи і моделі на основі комбінації або протиставлення вивчених концепцій і аналізованого емпіричного прикладу;

- оцінювати і порівнювати використовувану аргументацію і валідність отриманих різними методами і техніками результатів;

- переписувати, транслювати і транспонувати теоретичні моделі, запропоновані авторами стосовно до об'єктів одного роду на прикладі емпіричних або абстрактних об'єктів іншого роду;

- брати участь у проектних формах роботи і реалізовувати самостійні аналітичні проекти, погоджувати колективні дії в рамках проектної діяльності.

-- Володіти

- досвідом формулювання семантичних відмінностей, перетворюючи їх у видимі для недосвідченого спостерігача, зберігаючи зв'язок з реальним контекстом;

- навиком виділяти подібні елементи різних теоретичних моделей;

- навиком виділення суб'єктивної позиції автора, як в досвіді критичного читання, так і в написанні власної творчої роботи.

специфіка-соціології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бєліков В.І., Крисін Л.П., Вахтін Н.Б., Головко Є.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Соціолінгвістика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!