Роздрукувати сторінку

Соціальні медіакомунікації, як навчальна дисципліна

« Назад

Соціальні медіа – це інтернет-ресурси, що дозволяють обмін інформацією будь-якого формату (текст, картинки, музика, відео) і формують у потенційного або дійсного користувача інтерес до загальної платформи з контентом. Найчастіше контент всередині соціальних медіа має об'єднання за тематикою або хоча б за загальною специфікою публікації. На даний момент більшість людей активно використовують соціальні мережі для просування, спілкування, продажу та трансляції інформації.

Ключова особливість соціальних медіа полягає в тому, що користувач всередині цього простору є як аудиторією, так і джерелом інформації. Це означає, що комунікація з аудиторією значно спрощується, а отримання зворотного зв'язку від читача або покупця і зовсім справа двох хвилин.

соціальні-медіа

Незважаючи на те, що велика кількість людей ставиться до соціальних медіа негативно, вважаючи їх тратою часу, соціальні медіа зробили найважливішу річ з моменту винаходу інтернету. Вони зробили неможливою антиутопічну ідею захоплення світу технологіями. Тобто, соціальні медіа направили і продовжують направляти найновіші технології на підлаштування під людські інтереси, психологію і погляд. У момент спілкування або публікації інформації не технологія керує людиною, а людина технологією.

Метою освоєння дисципліни «Соціальні медіакомунікації» є формування у студентів системного уявлення про сучасні теоретичні підходи до вивчення медіакомунікацій при демонстрації значущості міждисциплінарного знання в області медіадосліджень.

Завданнями курсу є:

– формування загальних уявлень про витоки і структуру сучасних медіакомунікацій;

– з'ясування взаємозв'язку між поняттями «комунікація», «аудіовізуальна комунікація», «мас-медіа», «засоби масової інформації», «електронні медіа» і вибудовування їх у чітку терміносистему;

– вивчення основних етапів розвитку аудіовізуальної комунікації (друк, фотографія, радіо, кіно, телебачення, інтернет);

– знайомство з найважливішими технологічними відкриттями;

– характеристика основних теоретичних концепцій медіакомунікацій в історичній ретроспективі;

– формування цілісного уявлення про систему наукового знання в області комунікації, включаючи основні наукові центри формування цих знань;

– вироблення навичок використання теорії медіакомунікацій в якості концептуальної основи для аналізу процесів, що відбуваються у сфері медіа;

– вироблення практичних навичок у моделюванні концепції ЗМІ, локального медіапроекту.

Соціальні-медіакомунікації

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- бути обізнаним у галузі найважливіших інноваційних практик в сфері мас-медіа;

- володіти здатністю розробляти локальний авторський медіапроект, брати участь у розробці, аналізі та корекції концепції ЗМІ;

- володіти здатністю взаємодіяти (вести переговори, проводити презентації) з різними організаціями, установами, структурами і людьми в процесі створення медіапродуктів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен;

-- Знати:

- основні категорії теорії медіакомунікації;

- основні теорії мас-медіа та існуючі підходи до їх класифікації;

- основні концепції, що розкривають природу, функції та механізми впливу медіа на громадську (масову) свідомість;

- світові тенденції розвитку медіагалузі та базові принципи формування медіасистем;

- особливості національних медіамоделей, у тому числі специфіку функціонування ЗМІ;

- найважливіші інноваційні практики в сфері мас-медіа.

-- Вміти:

- набувати систематичні знання з різної літератури для вирішення поставлених завдань;

- оцінювати і зіставляти різні теорії медіакомунікацій;

- застосовувати вивчені теоретичні підходи та моделі до аналізу медіакомунікацій в сучасному суспільстві;

- зіставляти різні медіамоделі з метою охарактеризувати їх національні особливості;

- розробити локальний авторський медіапроект з урахуванням найважливіших інноваційних практик в сфері мас-медіа;

- розробляти, корегувати і аналізувати концепцію ЗМІ.

-- Володіти:

- навичками набуття вмінь і знань у галузі професійної діяльності;

- навичками використання концепцій медіакомунікації в якості теоретичної бази дослідження;

- навичками застосування знань теорій медіакомунікацій в наукових і громадських дискусіях, що зачіпають роль медіа в сучасному суспільстві;

- навичками аналізу світових тенденцій розвитку медіагалузі, національних медіамоделей і базових принципів розвитку медіасистем;

- технологією розробки концепції ЗМІ та локального авторського медіапроекту.

створення-медіапродуктів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Антоновський А.Ю., Лассвелл Г., Мертон Р. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Соціальні медіакомунікації» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!