Роздрукувати сторінку

Соціальна педагогіка, як навчальна дисципліна

« Назад

«Соціальна педагогіка» являє собою самостійну дисципліну, яка виступає складовою частиною освітньої програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Соціальна робота» і відноситься до дисциплін базової (загальнопрофесійної) частини професійного циклу дисциплін.

Мета опанування дисципліни:

- формування у студентів гуманістичних соціальних установок по відношенню до суб'єктів і процесу соціального виховання, готовності до вирішення професійних завдань у галузі соціально-педагогічної діяльності;

- створення умов для повноцінного навчання, виховання дітей, взаємодії і спілкування дитини з однолітками і дорослими, соціалізації вихованців;

- участь в міждисциплінарних психолого-педагогічних і соціально-реабілітаційних заходах у взаємодії з суміжними спеціалістами;

- з'ясування студентами сутності і змісту соціально-педагогічного аспекту соціальної роботи;

- формування у майбутнього соціального працівника наукових уявлень про чинники, механізми, етапи, агенти соціалізації, про соціальне виховання як цінності сучасного суспільства, про його принципи, засоби, алгоритми;

- оволодіння основами теорії і практики соціальної освіти й виховання у процесі соціалізації особистості;

- вироблення у студентів здатності розуміння сутності соціальної природи виховання і виявлення умов і особливостей дисгармонійного виховання особистості;

- формування готовності до соціально-педагогічної підтримки людини або групи людей в умовах різних соціальних середовищ.

соціалізація

Завдання освоєння дисципліни:

− формування знань про методологічні основи соціальної педагогіки як науки; про сутність соціалізації як соціально-педагогічного явища, фактори і механізми соціалізації; про соціальне виховання як щодо контрольованої соціалізації;

− формування умінь критично аналізувати соціально-педагогічну дійсність, сприяти створенню сприятливих умов для проходження людиною певного етапу соціалізації, організовувати процес соціального виховання в освітніх установах.

Базові знання для вивчення даної дисципліни формуються в процесі вивчення таких дисциплін як «Філософія», «Соціологія», «Педагогіка».

Дисципліна тісно пов'язана з дисципліною «Самовизначення і професійна орієнтація».

Освоєння даної дисципліни необхідне для повноцінного освоєння в подальшому дисципліни «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей», проходження виробничих практик у різних установах освіти.

Соціальна-педагогіка

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- місце соціальної педагогіки в системі гуманітарних, суспільних, філософських, педагогічних і психологічних наук;

- сутність і зміст психолого-педагогічних і соціальних проблем та стан наукової розробленості;

- теоретико-методологічні основи соціальної педагогіки, закономірності та етапи змін особистості у процесі її розвитку та соціалізації.

-- Вміти:

- застосовувати отримані знання і сформовані навички та вміння практиці при вирішенні професійних завдань;

- студенти повинні набути вміння працювати зі спеціальною психолого-педагогічною, навчальною, науково-методичною літературою. Придбані у процесі вивчення цього курсу знання є фундаментом для формування індивідуального стилю професійної діяльності.

-- Володіти:

- основними способами та навичками вирішення практичних завдань, навичками роботи з науковою літературою;

- історичним методом і застосовувати його до оцінки соціокультурних явищ;

- методами соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань.

соціальне-виховання

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Мардахаєв Л.В., Василькова Т.А., Лодкіна Т.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Соціальна педагогіка» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!