Роздрукувати сторінку

Соціальна антропологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Соціальна антропологія» – це наукова дисципліна, про особливості соціальної організації культурних спільнот. В курсі розкриваються такі проблеми як антропогенез - фізична і культурна еволюція людини в історії; сучасний соціокультурний процес; соціалізація та інкультурація; людське розмаїття і стратифікація суспільства. Суспільство розглядається як суб'єктивна реальність: життєві світи людини і грані її особистості (світи праці, любові, домінування та ігри). Смерть і доля людини в контексті культур. Надцінності людини та їх роль у регуляції спільного життя людей (історична еволюція уявлень про свободу і справедливість). Тим самим цей курс готує слухачів до більш осмисленого сприйняття матеріалу ряду курсів, а також надає інструменти для самостійної наукової роботи.

Метою даного курсу є формування у слухачів уявлення про соціальну антропологію як науку, яка комплексно вивчає етно- і соціокультурне різноманіття земної кулі.

соціалізація

Відповідно, завдання курсу визначаються функціями соціальної антропології як науки. Насамперед, ознайомлення слухачів з центральними поняттями і термінами сучасної соціальної антропології. Крім цього, розкривається структура сучасної соціальної антропології і показується специфіка її частин. Навчити методам систематичного аналізу соціокультурного середовища.

Предмет вивчення навчальної дисципліни – соціально-антропологічні явища, що виникають в процесі державного і муніципального управління.

Вивчення навчального матеріалу передбачається на основі знайомства з новими концепціями і підходами в галузі соціальної антропології, залучення в освітній процес широкого кола джерел та додаткової літератури.

Практичні заняття з курсу «Соціальної антропології» проходять у формі семінарських занять із зазначених тем. Студенти, що завершили вивчення даної дисципліни повинні:

Мати уявлення:

- про сутність етнокультурних утворень, форми і спрямованості етно- та соціокультурних процесів;

- володіти теоретичними знаннями про етнокультурну картину світу й основні форми її репрезентації;

- орієнтуватися в особливостях соціальної антропології як науки та її місце в системі наукового гуманітарного та природничого знання;

- придбати навички методів збору і аналізу соціокультурних та етнокультурних матеріалів.

Знати:

- предмет та завдання соціальної антропології;

- основні етапи розвитку соціальної антропології як науки;

- основні напрямки соціальної антропології.

Вміти:

- тлумачити найважливіші знаки зі сфери культури, демонструючи певний рівень професійної підготовки вчителя-словесника і культуролога;

- самостійно провести антропологічний аналіз матеріалу;

- оперувати основними теоретичними поняттями курсу;

- використовувати міждисциплінарний підхід до вивчення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Володіти навичками:

- застосовувати понятійний апарат соціальної антропології;

- ведення наукової дискусії;

- самостійної роботи з науковою інформацією, підготовки письмових наукових робіт;

- роботи з літературою по темі курсу.

У результаті вивчення дисципліни «Соціальна антропологія» у студента повинні бути сформовані наступні компетенції:

- здатність розробляти соціально-економічні проекти (програми розвитку), оцінювати економічні, політичні умови і наслідки реалізації державних (муніципальних) програм;

- компетенції, що не мають прямої відповідності;

- прагнення працювати для суспільства.

Соціальна-антропологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Аносов І.П., Нікішенко А.А., Барулін В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Соціальна антропологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!