Роздрукувати сторінку

Слов’янські мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Слов'янська мова» сприяє поглибленому розумінню студентами сучасної української мови як члена слов'янської групи, що відрізняється від інших рядом особливостей в плані синхронії і діахронії, але одночасно зберігає свої древні основи на всіх мовних рівнях.

Ця дисципліна сприяє подоланню розриву між шкільним і вузівським викладанням вітчизняної мови. Цей курс повинен прищепити інтерес до лінгвістичної науки, показати широкий мовний і культурний фон формування і розвитку української мови, його місця у індоєвропейської мовної сім'ї і групи слов'янських мов. «Слов'янська мова» демонструє різноманітність і численність мовних явищ та процесів, які розкривають напрями конвергенції та дивергенції в слов'янському світі.

славістика

При дотриманні належного наукового рівня нової інформації курс «Слов'янська мова» може викладатися в живій, доступній для студентів формі.

Культурологічний аспект дисципліни пробуджує інтерес до наших сусідів, їх буття в соціальному і мовному просторі Європи. Ця дисципліна допомагає по-новому усвідомлювати мовні факти, які представляються системними, а не ізольованими.

Опора на етимологізацію дає студентам можливість не тільки заучувати матеріал, але й усвідомлювати його як відображення ментальності східнослов'янських народів. Не можна заперечувати барвистість курсу, що наочно може бути поданий у загальній презентації, підготовленої студентами, з глибокою гуманітарною ідеєю – «Ми - слов'яни».

У відповідності з одним із завдань професійної діяльності випускника за напрямом «Філологія», профіль підготовки «Прикладна філологія» метою освоєння дисципліни «Слов'янська мова» є формування професійних компетенцій відповідно до вимог по названому вище напряму з урахуванням особливостей підготовки, розвитку комунікативних і психологічних якостей фахівця; формування у студентів системи знань з порівняльно-історичного мовознавства, уявлень про специфіку мовознавчої науки, її проблематики в плані синхронії і діахронії.

Випускник повинен вміти вирішувати такі професійні завдання:

- використовувати можливості освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі з застосуванням інформаційних технологій;

- з опорою на освітні програми виховувати в учнів почуття толерантності, інтересу до життя представників інших національностей, їхніх мов;

- здійснювати професійну самоосвіту і особисте освітнє зростання, проектувати подальший розвиток професійної кар'єри.

слов’янська-мовна-система

Результати освоєння визначаються за придбаними випускником компетенціями, тобто здатності випускника застосовувати знання, вміння та особисті якості у відповідності з завданнями професійної діяльності. Компетенції випускника за напрямом підготовки бакалаврів безпосередньо пов'язані з областю, об'єктами, видами і завданнями професійної діяльності випускника.

Для успішної реалізації цього завдання майбутній бакалавр повинен отримати в закладі історико-лінгвістичну наукову базу, щоб надалі бачити специфіку мовної системи (мовних систем) універсальність її структури; вміти ідентифікувати, аналізувати різні мовні одиниці.

Курс «Слов'янська мова» - має на меті формування у студентів комплексу знань про будову і розвиток слов'янської мовної системи в цілому і про устрій і розвиток її фрагмента – української мови, що належить до східнослов'янської підгрупи; уміння використовувати отримані відомості до професійної діяльності; ознайомлення з лінгвістичною термінологією; підготовка до поглибленого вивчення історико-філологічних дисциплін та інших слов'янських мов.

Завдання дисципліни:

- охарактеризувати зв'язок курсу «Слов'янська мова» з іншими гуманітарними і природними науками з опорою на історичні та археологічні факти;

- закласти основи знань про системність мови, що має рівневу будову;

- продемонструвати дію мовних і позамовних факторів на формування і розвиток української мови;

- ознайомити студентів з механізмами конвергенції і дивергенції;

- навчити користуванню етимологічними словниками та вміння пояснювати факти і процеси вітчизняної мови шляхом порівняння їх з близько спорідненими слов'янськими;

- навчити використанню отриманих знань на практиці, сформувати вміння аналізувати мовні одиниці за встановленими у лінгвістичній науці характеристиками;

- аналіз мовних особливостей, що свідчать про належність тексту до мови східнослов'янської підгрупи;

- аналіз спільнослов'янської лексики в аналізованих текстах, запозиченої (з яких мов) і власне української лексики;

- аналіз словотворчих спільнослов'янських афіксів, властивих мовам східнослов'янської підгрупи.

Курс «Слов'янська мова» є необхідною складовою сучасної філологічної освіти.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання студентів-заочників, отримані ними при вивченні «Введення в слов'янську філологію», навчального предмета, що є базовою загальною дисципліною ряду дисциплін мовознавчого плану.

Вона знайомить майбутніх бакалаврів з основними поняттями компаративістики, її понятійним апаратом і відповідними засобами вираження спеціальних понять. Курс готує студентів до сприйняття історичної граматики, історії літературної мови, діалектології, порівняльної граматики слов'янських мов, теорії мовознавства і загального мовознавства.

Слов’янські-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бернштейн С.Б., Жолобов О.Ф., Фатахова Н.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи тези з курсу «Слов’янські мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!