Роздрукувати сторінку

Сексологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність вивчення Сексології обумовлюється широким застосуванням знань про сексуальне життя в практичній допомозі людям з проблемами і невротичними розладами, як у молодому, так і в літньому віці. Специфіка сексологічної науки полягає в тому, що існує протиріччя між складністю, важливістю і насущністю етичних питань, що порушуються наукою і специфікою суспільних стандартів і стереотипів, пов'язаних з різними проблемами сексуального життя людини, недостатністю спеціальних знань, низькою сексуальною культурою суспільства.

У контексті сучасного життя найважливіше значення набуває наукове прогнозування розвитку сексуальності і розуміння ролі ранніх періодів формування статево-рольової орієнтації особистості для подальшого розгортання психічних ресурсів людини, профілактика сімейно-сексуальних дисгармоній, диференціація різних варіантів статево-рольової поведінки від соціально небезпечних девіацій. Крім того, вивчення цього курсу допоможе студентам, як майбутнім фахівцям-психологам, підвищити свою сексуальну культуру.

сексологічна-наука

Інтегральність даного курсу обумовлена множинністю міждисциплінарних зв'язків Сексології з іншими науками, такими як анатомія, фізіологія, фармакологія, клінічні дисципліни урологічного, неврологічного, ендокринологічного та інших профілів, соціальна психологія, вчення про особу (персонологія).

Зміст курсу «Сексологія» є поглибленням знання, отриманого в результаті опанування дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія, психологія розвитку», «Фізіологія ЦНС», «Психофізіологія», «Історія психології». Порівнюються різні концептуальні підходи до вивчення сексуальності людини.

Мета курсу - сприяти формуванню у студентів наукового світогляду, знань основних закономірностей становлення і прояву людської сексуальності.

Результатом після проходження курсу буде:

- знання основних понять сексології, розуміння процесів формування сексуальності та її проявів у різних віках, соціальних групах;

- вміння диференціювати сексуальні порушення від вікової та конституціональної норми;

- вільне володіння матеріалом.

При вивченні курсу використовуються також форми організації навчального процесу, як:

- лекції;

- семінарські заняття, на яких організується викладачем робота студентів по обробці базових понять, конкретизації уявлень.

У процесі проходження курсу планується проведення контрольних робіт та атестаційного колоквіуму за планом, написання рефератів, анотацій, тезаурусів за темами курсу.

Програма дисципліни «Сексологія» ґрунтується на знанні дисциплін «Загальна психологія», «Психофізіологія й нейропсихологія», «Психологія розвитку», «Диференційна психологія» і пов'язана з такими навчальними дисциплінами, як «Психологія і психотерапія родини», «Психологія особистості», «Психологічне консультування» і ін.

Сексологія

Стандартом визначені наступні основні дидактичні одиниці досліджуваної дисципліни «Сексологія»:

— поняття, предмет і завдання сексології як науки, основні етапи її становлення;

— формування сексуальності в онтогенезі;

— статеві розлади, симптоми і синдроми сексуальних дисфункцій;

 — репродукція, попередження вагітності;

— соціально-психологічна допомога при сексуальних проблемах;

— зміст, методи і принципи сексуального виховання.

Після вивчення курсу студент повинен знати: Основні поняття сексології. Основні вимоги до особистості професіонала в галузі соціальної роботи при сексологічних втручаннях; Основні етапи надання допомоги при сексуальних проблемах і дисгармоніях.

Курс «Сексологія» складається з чотирьох розділів:

- Теоретичний розділ включає в себе короткий конспект лекцій.

- Практичний розділ містить матеріали для проведення семінарських і практичних занять у відповідності з типовим навчальним планом спеціалізації студентів. Дані розділи навчально-методичного комплексу побудовані за блочно-тематичним принципом, де в кожному окремому блоці представлено зміст теми лекційного заняття, план і зміст питань семінарського заняття по темі, змісту і завданням практичного заняття.

- Розділ контролю знань містить контрольні запитання для самостійної перевірки знань, рекомендовані для більш глибокого вивчення матеріалу теми рефератів, а також контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни «Сексологія».

В результаті освоєння навчальної дисципліни «Сексологія» студент повинен вміти: використовувати на практиці знання з області сексології та сексопатології; проводити попередню діагностику сексуальних проблем; адекватно використовувати отримані знання; рефлексувати досвід соціально-психологічної допомоги людям з сексуальними дисгармоніями; розуміти свої обмеження в якості консультанта.

В результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен володіти методами діагностики сексуальних і гендерних відмінностей, психологічної профілактики і просвіти з питань сексуального розвитку і контрацепції.

сексуальність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Борисенко Ю.В., Буртянський Д.Л., Кришталь В.В., Смірнов Г.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи реферат з курсу «Сексологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!