Роздрукувати сторінку

Російська мова та література, як навчальна дисципліна

« Назад

Російська мова та література – предмет, який досить важливий при підготовці спеціалістів у вищих навчальних закладах, адже знання мови та літератури запорука розвитку людини.

Цілі курсу «Російська мова та література»:

- вдосконалення загально-навчальних умінь і навичок студентів: мовних, мовленнєвих, орфографічних, пунктуаційних, стилістичних;

- формування функціональної грамотності і всіх видів компетенцій (мовної, лінгвістичної (мовознавчої), комунікативної, культурознавчої);

- удосконалення умінь студентів осмислювати закономірності мови, правильно, стилістично вірно використовувати мовні одиниці в усній і письмовій мові в різних мовних ситуаціях;

- подальший розвиток і вдосконалення здатності і готовності до мовної взаємодії і соціальної адаптації; готовності до трудової діяльності, усвідомленого вибору професії; навичок самоорганізації і саморозвитку; інформаційних умінь і навичок.

компетенції

Завдання:

- загальноосвітні завдання навчання спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей студентів, логічного мислення, пам'яті;

- підвищення загальної культури та культури мовлення;

- розширення кругозору студентів, формування навичок і вмінь самостійної роботи, спільної роботи в групах, умінь спілкуватися один з одним і в колективі.

Виховні завдання припускають формування і розвиток особистості студентів, їх морально-естетичних якостей, світогляду, рис характеру; відображають загальну гуманістичну спрямованість освіти і реалізуються в процесі колективної взаємодії студентів, а також у педагогічному спілкування викладача і студента.

Практичні завдання навчання спрямовані на розвиток усіх складових комунікативної компетенції (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, і компенсаторної навчально-пізнавальної).

Навчально-методичний комплекс містить орієнтовну програму з навчальної дисципліни «Українська мова і література. Російську мову», робочу програму з навчальної дисципліни «Російська мова і література», перелік навчальної та методичної літератури, перелік роздаткового матеріалу з граматики та усних тем, перелік навчально-наочних посібників, перелік додаткової літератури та інтернет ресурсів, рекомендації студенту для самостійної позааудиторної роботи, матеріали для вхідного, поточного та проміжного контролів результатів освоєння програми студентів, контрольно-вимірювальні матеріали для підсумкового контролю.

полікультурний-світ

Освоєння змісту навчальної дисципліни «Російська мова та література» забезпечує досягнення студентами наступних результатів:

- виховання поваги до російської (рідної) мови, яка зберігає і відображає культурні і моральні цінності, накопичені народом протягом століть, усвідомлення зв'язку мови та історії, культури російського та інших народів;

- розуміння ролі рідної мови як основи успішної соціалізації особистості;

- усвідомлення естетичної цінності, потреби зберегти чистоту російської мови як явища національної культури;

- здатність до мовного самоконтролю; оцінювання усних і письмових висловлювань з точки зору мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;

- готовність і здатність до самостійної, творчої та відповідальної діяльності;

- володіння всіма видами мовленнєвої діяльності - аудіюванням, читанням (розумінням), говорінням, письмом;

- оволодіння нормами мовної поведінки в різних ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування.

Російська-мова-та-література

Над дослідженням предмету працювали такі науковці: Власенков А.І., Рибченкова Л.М., Греков В.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно заказати дипломну роботу чи тези з курсу «Російська мова та література» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!