Роздрукувати сторінку

Риторика, як навчальна дисципліна

« Назад

Риторика – теорія і мистецтво промови, фундаментальна наука, що вивчає об'єктивні закони і правила мовлення.

Курс "Риторика" як складова компонента професійної перепідготовки "Юриспруденція" призначений для підвищення якості не тільки загальногуманітарних, але і професійних компетенцій слухачів. Язик і мова опосередковує професійні стосунки юриста з людьми, будучи головними інструментами в його діяльності. Даний курс призначений для формування основ високої мовленнєвої культури юриста як необхідної складової його професійної культури у всіх сферах його діяльності, включаючи сферу сучасного бізнесу.

мовленнєва-культура-юриста

Дана програма перепідготовки слухачів-юристів передбачає не тільки їх знайомство з базовими аспектами теорії риторики і неориторики, як теорії мовних комунікацій, але і практичну апробацію набутих знань з курсу "Риторика" під час семінарських занять, важливим завданням яких є вирішення конкретних риторичних і комунікативних проблем.

У навчальному процесі курс займає місце інструментальної дисципліни серед дисциплін перепідготовки, почасти, інтегруючи всі отримані в навчальному процесі знання про людину як комунікатора і як публічного суб'єкта, і з іншого боку, виконуючи роль специфічного контексту для спецдисциплін, що не дозволяє при їх акцентах на "технологічні" знання і навички "втрачати" людину-професіонала як головного інтелектуального ресурсу.

Особливістю даного курсу є, з одного боку, звернення до комунікативної проблематики загальної риторики та теорії мовленнєвих актів, що відповідає потребам сучасної людини, існуючого в контексті сталої і, в першу чергу, мовної взаємодії з іншими людьми, і – з іншого боку – акцентована увага до мовних ситуацій у діловій сфері, в першу чергу, сучасного бізнесу, що вимагає розширеної мовленнєвої підготовки, що виходить за межі вузько професійної мовленнєвої сфери.

мовлення-в-юридичній-практиці

Курс розрахований на слухачів, які раніше отримали вищу освіту, тобто мають базові знання в професійної області, а також володіють навичками загальногуманітарної ерудованості.

Мета курсу "Риторика": сформувати систему знань про риторику і мовні комунікації як важливий професійний аспект діяльності сучасного юриста.

Курс ставить завдання і концептуального, і прикладного характеру:

- формування розуміння інструментальної природи мови у сфері сучасного права;

- упорядкування уявлень про нормативність і функціональні стилі української мови, про способи і прийоми використання мовних ресурсів у професії та бізнесі;

- формування базових навичок аналізу та вдосконалення мовленнєвої практики у професійній та діловій сферах.

Курс "Риторика" спирається на ряд тем загально-професійних дисциплін, що передують йому в навчальному процесі, зокрема, "Мотивація персоналу", "Психологія управління", "Організаційна культура" та ін. В свою чергу, інформація курсу "Риторика" може використовуватися будь дисципліною управлінського циклу.

В результаті вивчення дисципліни "Риторика" слухачі повинні:

- мати уявлення про специфіку мовних юридичних практик в бізнес-сфері;

- розуміти інструментальний характер мовлення в юридичній практиці;

- знати основи теорії і практики риторики і мовних комунікацій сучасного юриста в діловому середовищі;

- вміти досліджувати контекстуальні умови успішних мовних комунікацій;

- придбати навички підготовки та виголошення публічних промов;

- отримати досвід вирішення проблемних для юриста мовленнєвих ситуацій в діловому середовищі сучасного бізнесу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- мати уявлення про риторику як теорію красномовства, науку, мистецтво ораторської майстерності; про історію розвитку риторики; про становлення ораторського мистецтва в Україні; про основні види красномовства; про взаємопов'язані сторони або характеристики спілкування (перцептивну, інформаційну, комунікативну, інтерактивну);

- знати обсяг і зміст понять «риторика» і «юридична риторика»; «красномовство» і «судове красномовство»; «ораторське мистецтво» і «судове ораторське мистецтво»; призначення судової промови; відмінні риси судової промови від будь-якої іншої публічної промови; логічні основи судової промови; правила і прийоми підготовки, розташування композиційних частин і проголошення судової промови з метою впливу на аудиторію; основні композиційні частини і їх цільові установки; компоненти техніки мовлення; етичні вимоги, що пред'являються до судової промови;

- вміти визначати цілі, завдання і задум судової промови; складати план публічного виступу; визначати «предмет» і «матеріал» судового та публічного мовлення; вести полеміку з процесуальними опонентами; застосовувати закони і форми, прийоми і операції логічного мислення; сприяти формуванню переконань аудиторії; надавати виховний вплив на присутню аудиторію; застосовувати знання по техніці мови на практиці;

- мати навички роботи з навчальною літературою та періодичними виданнями.

Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін: «Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес)», «Адвокатура», «Арбітражний процес».

Риторика

Увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Кузін Ф.А., Ментцель В. Л., Петров О.В.

Отже, роль мовленнєвої культури як інструменту, а отже в кінцевому рахунку, регулятора життєдіяльності людини носить для всіх учасників юридичного середовища практичний характер, що стає особливо актуальним в умовах розширення правової практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!