Роздрукувати сторінку

Професійна етика, як навчальна дисципліна

« Назад

Введення курсу «Професійна етика» для студентів в цикл програм з педагогіки обумовлено тим, що в процесі перебудови сучасного суспільства відбулася зміна ціннісних орієнтацій і моральних ідеалів.

Це не могло не позначитися на такій професійній сфері, як викладач, де моральний вигляд представника цієї професії є дзеркалом суспільної моралі. Особлива роль у цьому процесі відводиться педагогу, який може лише тоді стати професіоналом, коли опанує найтоншим інструментом виховання – наукою про моральність, мораль. Саме педагог допомагає сформувати духовний світ особистості, дати загальні уявлення про норми поведінки в суспільстві, прищеплює моральні якості, моральні орієнтири. Враховуючи, що кожен педагог повинен володіти високою професійною і світоглядною культурою, особливо актуальними стають питання професійної етики педагога, моральності майбутнього вчителя.

моральність

Метою освоєння дисципліни є:

- формування базової системи знань в області загальнонаукової і професійної етики;

- формування основ етико-моральної культури майбутнього педагога;

- теоретичне і практичне оволодіння основними компонентами культури професійного спілкування;

- розвиток і вдосконалення у майбутнього педагога особистісних якостей, що забезпечують його психологічно адекватне спілкування з колегами по роботі.

Дисципліна «Професійна етика» вивчається на основі наявних знань у студентів з «Педагогічної етики», а також паралельно з вивченням ряду інших педагогічних дисциплін, що дає можливість викладачеві спиратися на знання, які студенти отримують в процесі основної педагогічної підготовки. Освоєння даної дисципліни є неодмінною умовою для успішного вивчення дисциплін педагогічного циклу в цілому, а також є теоретичною базою для всіх видів педагогічної практики.

У плані засвоєння даного курсу студенти повинні:

-- Знати:

– основні етапи розвитку професійної етики як науки, її об'єкт, предмет, основні категорії, функції і завдання;

– історію зародження і розвитку етичних вчень в області виховання і навчання підростаючого покоління;

– механізм формування професійно-етичної конвенціональності;

– кодекс професійної етики вчителя;

– нормативно-правові документи, що забезпечують професійне спілкування;

– структуру і сутність моральної свідомості сучасного педагога;

– етичні основи, функції та етичні принципи професійного спілкування;

– методи і прийоми етичного захисту в педагогічному спілкуванні;

– особливості етики взаємовідносин всіх суб'єктів, учасників навчально-виховного процесу закладу освіти;

– передумови і причини виникнення конфліктних ситуацій у професійному соціумі;

– методи, прийоми і засоби запобігання та вирішення конфліктних ситуацій з урахуванням морально-етичних норм;

– соціоморальну перспективу професійно - особистісного розвитку;

– шляхи та засоби формування етико-морального становлення особистості в умовах сучасного суспільства;

– етикетні норми спілкування в професійному колективі.

норми-поведінки

-- Вміти:

- етично грамотно організовувати педагогічне спілкування з тими, хто навчається, різного віку, встановлювати ділові відносини з колегами по роботі;

- грамотно керувати процесом накопичення позитивного морального досвіду поведінки особистості в професійному колективі;

- систематизувати знання та вміння в області розуміння внутрішнього світу особистості;

- аналізувати, давати оцінку вчинкам партнерів по спілкуванню з позиції морально-етичних норм поведінки в суспільстві;

- вирішувати конфліктні ситуації з позиції етики людських контактів;

- педагогічно доцільно і етично грамотно здійснювати відбір методів виховного впливу в конкретній виробничій ситуації;

- планувати роботу з формування етико-моральних норм поведінки в професійному колективі;

- виконувати різноманітні види роботи з навчальними текстами: конспектування, складання анотацій, формально-логічних моделей, матриці ідей;

- аналізувати, давати оцінку педагогічних ситуацій, чітко формулювати власну точку зору, аргументовано її відстоювати.

-- Володіти:

- понятійно-категоріальним апаратом дисципліни «Професійна етика», культурою мислення, здатністю до сприйняття, аналізу, узагальнення інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

- навичками емпатійного розуміння учнів, їх емоційно-почуттєвої сфери;

- певними моральними орієнтаціями й установками, що відповідають етико - моральним нормам педагогічного спілкування;

- навичками комунікативного досягнення консенсусу.

Професійна-етика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Губанова М.І., Кривцова Є.В., Сальнікова О.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Професійна етика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!