Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення – вивчає фонетичні, лексичні, граматичні мовні засоби для здійснення усного та письмового спілкування.

Мета дисципліни Практика усного і писемного мовлення - повне оволодіння нормами іноземної мови в її усній і письмовій формах, отримання теоретичних знань про досліджувану мову і вміння користуватися нею як практично, так і теоретично для викладання іноземної мови, а також для усного та письмового перекладу, формування професійно-методичних навичок і умінь майбутніх фахівців у сфері навчання іноземним мовам, які визначаються особливостями оволодіння нерідними мовами в різних навчальних умовах і в рамках сучасної парадигми міжкультурної комунікації.

курс-Практика усного і писемного мовлення

Розвиваючий компонент мети полягає в розвитку інтелектуальної та емоційно-вольової сфери психічної діяльності студента і його комунікативних здібностей.

Виховний компонент виражається в формуванні у майбутнього фахівця культури спілкування і мовленнєвої поведінки.

Загальноосвітній компонент передбачає розширення загального, лінгвістичного та лінгвокраїнознавчого кругозору студента.

Практичний компонент мети полягає у формуванні у студентів комунікативної, лінгвістичної і лінгвокраїнознавчої компетенції.

Комунікативна компетенція включає здатність сприймати і породжувати іншомовну мову з урахуванням таких умов мовної комунікації як теми, сфери, ситуації і ролі.

Знання системи мови і її функціонування в процесі комунікації іноземною мовою є основою лінгвістичної компетенції. Знайомство з особливостями соціокультурного розвитку країни, що вивчається і правил мовної поведінки відповідно з ними становить суть лінгвокраїнознавчої компетенції.

Основними завданнями курсу Практика усного і писемного мовлення є:

• розширення обсягу продуктивного і рецептивного лексичного мінімуму, оціночної лексики, кліше мовного етикету, що відображають особливості культури країни досліджуваної мови;

• розвиток вміння розуміти автентичні іншомовні тексти (аудіювання, читання), використовуючи основні види читання (ознайомлювальне, вивчаюче, пошукове / переглядове) в залежності від комунікативного завдання;

• вдосконалення вмінь вести всі види діалогу в ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування, вести полілог з дотриманням норм мовного етикету, прийнятих в країні мови, що вивчається.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен опанувати:

- умінням вільно використовувати всі види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання і письмо) з метою здійснення міжкультурної комунікації;

- умінням вільно орієнтуватися в різних аспектах усного і писемного мовлення, її регіональної та соціальної варіативності, а також в питаннях культури мовної поведінки і мовленнєвого етикету;

- умінням реалізовувати чотири види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (монологічне та діалогічне мовлення), читання, письмо;

- умінням швидко, фонетично грамотно і виразно, з повним охопленням змісту читати текст, побудований на знайомому лексико граматичному матеріалі, поряд з передачею змісту прочитаного, участю в проблемній бесіді або дискусії від студента потрібне вміння анотувати прочитане, давати необхідний коментар, підсумувати відомості з різних джерел;

- умінням володіння монологічним як непідготовленим, так і підготовленим мовленням у вигляді повідомлення і доповіді, а також діалогічним мовленням у вигляді бесіди та інтерв'ю в ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в межах вивченого мовного матеріалу;

- навичками письмової мови нейтрального і офіційного характеру в межах вивченого мовного матеріалу;

- навичками змістовної, адекватної реалізації комунікативного наміру, логічною, зв'язковою, смисловою і структурною завершеністю;

- навичками природного темпу мови, вмінням висловлювати ставлення до змісту реплік співрозмовника, ініціативністю;

- умінням використовувати ознайомлювальне і переглядове читання для підбору матеріалу для обговорення прочитаного, побаченого, почутого.

Студент повинен правильно і виразно читати вголос оригінальний текст. Темп читання - не менше 150 слів за хвилину.

Практика-усного-і-писемного-мовлення

Таким чином, даний курс націлений на розвиток умінь правильно оформити фонетично, граматично і лексично висловлювані думки для спілкування в найбільш поширених ситуаціях в офіційній і неофіційній сферах.

На сайті Курсовікс ви можете купити дипломну чи самостійну роботу з курсу Практика усного і писемного мовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!