Роздрукувати сторінку

Практика іноземної мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика іноземної мови – вивчає способи вираження семантичної, комунікативної та структурної спадкоємності між частинами висловлювання - композиційними елементами тексту, фразовими єдностями, пропозиціями.

Цілі освоєння курсу Практика іноземної мови:

Цілі освітньої діяльності спрямовані на формування здатності здійснювати професійну педагогічну діяльність в галузі викладання іноземної мови на рівні, необхідному для прояви комунікативної компетенції в найбільш поширених ситуаціях в офіційній і в неофіційній сферах, а також на оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, листуванням, перекладом з іноземної мови на рідну і з рідної мови на іноземну).

курс-Практика-іноземної-мови

Цілі виховної діяльності спрямовані на формування здатності:

- сприймати іншомовну культуру і толерантно ставитися до її проявів;

- усвідомлювати себе носієм української культури;

- передавати свої знання в сфері іншомовного спілкування та культури учням.

Цілі розвиваючої діяльності спрямовані на формування здатності:

- вміти працювати над мовою, самостійно розширювати словниковий запас, удосконалювати рівень сформованості умінь діалогічного і монологічного мовлення, самостійно розшукувати, вивчати особливості побуту, культури іноземців;

- самостійно знайомитися з досягненнями представників іноземних культур в галузі літератури, мистецтва, спорту;

- аналізувати політичні події, бути в курсі актуальних проблем держав мова яких вивчається;

- читати неадаптовану класичну і сучасну літературу іноземною мовою.

В результаті освоєння курсу Практика іноземної мови студент повинен:

-- Знати:

- лексичний мінімум за запропонованою темою;

- текстовий зміст базового підручника курсу.

-- Вміти:

- активно використовувати вивчений вокабулярію в усній і письмовій мові;

- сприймати іншомовну мову на слух після дворазового пред'явлення;

- орфографічно правильно писати в рамках вивчених тем;

- відтворювати монологічні і діалогічні висловлювання в спонтанній непідготовленій ситуації в усній і письмовій мові;

- застосовувати базові знання з дисципліни в науково-дослідній, культурно-просвітницькій, аналітичній діяльності.

-- Володіти навичками:

- Аудіювання:

Розуміти на слух навчальний аудіотекст, побудований на вивченому матеріалі і містить 2% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися (пред'явлення дворазове, звучання - 2-3 хвилини). Розуміти мову в безпосередньому спілкуванні. Говоріння на вивчені теми. Монологічне мовлення.

Вміти передати зміст прослуханого або прочитаного тексту, давати опис картини, ситуації, робити коротке повідомлення по заданій темі з елементами міркування та оцінки, прокоментувати ситуацію з висловленням власної оцінки.

- Діалогічне мовлення:

Вміти вести бесіду на будь-яку з пройдених тем, використовуючи лексико-граматичний матеріал першого курсу, вміти вести діалог в режимі діалог розпитування, діалог обмін думками, діалог обмін інформацією, вміти вести бесіду по прочитаному тексту або переглянутому відеоматеріалу.

- Читання:

Вміти правильно і виразно читати вголос підготовлений адаптований або нескладний оригінальний текст, а також новий текст, побудований на знайомому лексико-граматичному матеріалі, читати і розуміти адаптовану художню літературу, давати характеристику персонажам, формулювати основну думку, грамотно перевести уривок тексту на українську мову.

- Листування і письмова мова:

Вміти графічно і орфографічно правильно писати диктанти в межах вивченого лексичного матеріалу, написати лист; виклад прочитаного або прослуханого тексту на матеріалі вивченої лексики.

Практика-іноземної-мови

Отже, освоєння даної дисципліни передбачає формування інтелектуальних умінь студентів, мовної та мовленнєвої спостережливості, взаємозалежний комунікативний і соціокультурний розвиток студентів, завдяки чому формується інтерес до культури і способу життя народу країни, мови що вивчається.

На сайті інформцентру Курсовікс ви можете замовити курсову або індивідуальну роботу з курсу Практика іноземної мови. Ми із задоволенням візьмемося за виконання вашої роботи. У зазначений термін Ви отримаєте якісно виконану роботу по Вашим вимогам і цілком прийнятною ціною, яка влаштує і Вас і нас. Врахуємо всі Ваші (Вашого викладача) зауваження та коригування. Ми практично завжди на зв'язку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!