Роздрукувати сторінку

Практичний курс перекладу, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Практичний курс перекладу – вивчає основні технології і прийоми перекладу іноземної мови, розвиває перекладацьку компетенцію, яка включає компоненти, необхідні для перекладу текстів певного жанру і стилю: політико-публіцистичних, художніх, загальнонаукових, науково-технічних, ділових і т. д.

Метою викладання дисципліни Практичний курс перекладу є формування в студентів професійних перекладацьких компетенцій, які дозволять їм виступати в ролі професійного посередника в міжмовної і міжкультурної комунікації.

дисципліна-Практичний-курс-перекладу

До загальних завдань дисципліни Практичний курс перекладу відносяться:

- формування умінь професійного перекладу і його вдосконалення;

- реалізація спільної стратегії підготовки перекладачів, що полягає в узгодженні базових і прагматичних складових перекладацької компетенції;

- здійснення комплексного підходу до формування перекладацької компетенції відповідно до її інтелектуально-інтуїтивного характеру і з опорою на екстралінгвальний компонент;

- оволодіння методами письмового перекладу неспеціальних і спеціальних текстів середньої складності відповідно до основних вимог до перекладу як засобу міжмовної опосередкованої комунікації та міжкультурної взаємодії;

- закладення основ усного послідовного перекладу та усного перекладу з аркуша з для забезпечення успішного проходження навчально-виробничої практики, професійного зростання та особистісного розвитку в майбутній професійній діяльності;

- набуття студентами знань основ практики перекладу іноземної мови та, в першу чергу, знань характеру перекладацьких труднощів и можливих шляхів їх подолання;

- навчання перекладу відповідно до загальноприйнятих норм.

Практичний-курс-перекладу

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- регулярні відповідності в українській мові граматичним і лексичним одиницям іноземної мови;

- основні способи досягнення еквівалентності в письмовому та усному перекладі і перекладацькій трансформації.

-- Вміти:

- застосовувати основні лексико-граматичні та синтаксичні трансформації: компресія, компенсація, генералізація, конкретизація, антонімічний переклад, описовий переклад, логічний розвиток понять для досягнення еквівалентності у всіх видах перекладу;

- здійснювати післяперекладацьке редагування і контрольне редагування тексту перекладу;

- швидко перемикатися з одної робочої мови на іншу.

-- Володіти:

- методикою до перекладацьких алгоритмів аналізу письмового тексту, що сприяють точному сприйняттю вихідного висловлювання, прогнозуванню ймовірного когнітивного дисонансу і невідповідностей в процесі перекладу і способів їх подолання;

- методикою підготовки до виконання усного та письмового перекладу, включаючи орієнтований пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі і комп'ютерних мережах;

- навичками застосування перекладацьких трансформацій для досягнення еквівалентності в письмовому перекладі;

- мінімальним набором перекладацьких відповідностей, достатнім для оперативного усного перекладу;

- методикою використання словників, включаючи електронні;

- навичками після перекладацького саморедагування.

Отже, даний курс орієнтовний на формування і розвиток у студентів базових, специфічних і спеціальних складових перекладацької компетенції, під якою розуміється готовність майбутнього фахівця застосовувати знання, вміння та навички, що дозволяють успішно вирішувати професійні завдання перекладача.

На сервісі ІЦ Курсовікс, у зручний для вас час, ви можете замовити курсову роботу чи звіт з практики з дисципліни Практичний курс перекладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!