Роздрукувати сторінку

Порівняльне літературознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Порівняльне літературознавство – вивчає взаємозв’язки національних літератур, спільне і особливе у їх історичному розвитку.

Мета: Курс Порівняльне літературознавство спрямований на поглиблене вивчення питань, пов'язаних з порівняльним вивченням літератур.

курс-Порівняльне-літературознавство

Завдання курсу Порівняльне літературознавство:

- дослідити основні напрямки компаративістики як самостійної наукової дисципліни;

- вивчити сучасний понятійно-термінологічний апарат компаративістики;

- скласти уявлення про соціально-історичний та культурологічний контекст діалогу літератур;

- розглянути феномен світової літератури як сукупність національних літератур в їх динаміці та взаємодії;

- контекстний аналіз художніх текстів;

- вивчення широкого соціально історичного і культурологічного контексту.

Дисципліна Порівняльне літературознавство входить в цикл «Дисципліни за вибором. Дана дисципліна передбачає виведення в центр уваги проблеми взаємодії літератури як з іншими національними літературами, так і з екстра літературними культурними феноменами.

Базою для успішного освоєння дисципліни є предмети філологічного циклу. Дисципліна тісно пов'язана з іншими теоретичними дисциплінами: «Теорія літератури», «Теоретична поетика», «Актуальний науковий дискурс», в аспекті співвіднесення синхронічного і діахронічного підходів до вивчення літературних явищ.

Головне при вивченні Порівняльного літературознавства сьогодні - дозволити студентам побачити широкі і різнопланові перспективи порівняльного методу, освоїти різні шляхи порівняльного дослідження літературних реалій і навчитися застосовувати різні дослідницькі методики. На перший план при вивченні компаративістських дисциплін виходить теоретико-методологічний аспект, який передбачає, але дотримання однієї лінії в викладанні дисципліни сьогодні недостатньо. Тому в основу викладання пропонованого курсу покладено парадигматичний підхід, що підштовхує студентів при написанні наукових робіт до усвідомленого вибору між кількома парадигмами.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні проблемно-тематичні зони і стильові аспекти взаємодії української та зарубіжних літератур , діалогу культур як в сфері власне художньої літератури, так і в суміжних мистецтвах (кіно, живопис, театр), а також в віртуальному інформаційному середовищі.

-- Мати чітке уявлення:

- про сучасний стан західної компаративістики (концепції, дискусії, наукові центри, діяльність видатних учених).

-- Усвідомлювати:

- перспективи даного наукового напрямку і його зв'язку з суміжними областями знання (етнологія, етнолінгвістика, культурологія, геополітика та ін.), а також з іншими провідними напрямками сучасного літературознавства (структуралізм, історична поетика, культурний матеріалізм, новий історизм, рецептивна естетика, постструктуралізм).

-- Вміти:

- кваліфіковано аналізувати, коментувати, реферувати і узагальнювати результати наукових досліджень, проведених іншими фахівцями, з використанням сучасних методик і методологій, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- застосовувати теоретичні та практичні знання в сфері філології та інших гуманітарних наук для власних наукових досліджень.

-- Володіти:

- навичками кваліфікованої інтерпретації різних типів текстів, в тому числі навичками розкриття їхнього змісту і зв'язків з епохою їх народження, аналізу мовного та літературного матеріалу для забезпечення викладання та популяризації філологічних знань;

- основними прийомами наукового опису, аналізу та інтерпретації творів в компаративістському аспекті.

Порівняльне-літературознавство

Таким чином, даний курс націлений на формування у студентів умінь аналізувати літературний твір в аспекті його національної своєрідності, виявлення його контактних і типологічних зв'язків з іншими національними літературами (генезис, структура, традиції, функціонування).

Скоро сесія, а у вас багато «хвостів» і не вистачає на все часу. Є простий спосіб вирішення даної проблеми – ви можете придбати курсову роботу або доповідь з курсу Порівняльне літературознавство на сайті інформцентру KURSOVIKS.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!