Роздрукувати сторінку

Політична психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Політична психологія – вивчає психологічні закономірності політичної діяльності і основних засобів ефективної реалізації професійних дій політичних діячів (лідерів), партій і суб'єктів психологічної роботи, зайнятих в сфері політики.

Мета дисципліни Політична психологія:

- формування у випускника університету високого рівня теоретичної та практичної підготовки до роботи психолога в сфері політики і ефективного соціально-психологічного аналізу політичної ситуації;

- навчити студентів застосовувати психологічні знання і вміння в політичній діяльності;

- зорієнтувати студентів у сучасному стані вітчизняної та зарубіжної політичної психології;

- навчити практично застосовувати психологічні знання, тобто застосовувати свої психологічні знання для наукового пояснення фактів і явища психіки, поведінки людини, прийняття нею рішень і так само для впливу на людину, перетворення її психіки в інтересах розвитку особистості.

курс-Політична-психологія

Завдання дисципліни Політична психологія:

- ознайомлення студентів з основними напрямками і досягненнями політико психологічних досліджень;

- формування у студентів систематизованого уявлення про предметну область політичної психології, її основні завдання та методи, взаємозв'язки з іншими галузями наукового знання;

- з'ясування значущих особливостей поведінки і властивостей особистості учасників політичних процесів (дій) і специфіки ефективної підготовки до них;

- формування навичок практичної роботи щодо психологічного забезпечення основних напрямків політичної діяльності;

- формування у майбутніх психологів системного підходу до досліджуваної проблематики на основі знайомства з концепціями суміжних дисциплін (соціології, політології, політичної філософії);

- ознайомлення студентів з політико-психологічною проблематикою на прикладі процесів, що відбуваються в сучасній Україні;

- освоєння умінь і навичок, необхідних для професійної діяльності психолога в сфері політики.

Дана дисципліна має прикладний характер. На практичних заняттях студенти будуть здобувати навички використання основних психотехнологій в політиці (психологічний супровід, консультування політиків, психологічний вплив, протистояння навіюванню, виявлення маніпуляцій, створення іміджу і т. п.).

Ознайомлення з основними сучасними досягненнями в психології на лекційних заняттях дозволить майбутньому бакалавру бути всебічно освіченим і конкурентоспроможним на ринку праці.

Дана навчальна дисципліна повинна спиратися на знання і навички з базових курсів: загальна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія та психологія розвитку, психологія особистості, соціальна психологія, психодіагностика, диференціальна психологія, організаційна психологія, психологія праці, інженерна психологія і ергономіка.

В підсумку знання, вміння і навички, отримані в курсі, використовуються для проходження практики і професійної діяльності.

Передбачуваний результат: майбутній психолог повинен вміти скласти психологічний портрет політичного лідера, проаналізувати стан мас і скласти рекомендації з управління, здійснити психологічний супровід політичної компанії і процесу створення іміджу, розпізнавати і чинити опір методом психологічного впливу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Вміти:

- компетентно орієнтуватися в основних методах і принципах організації і проведення політико-психологічних дослідженнях;

- здійснювати підготовку загальної схеми проведення політико психологічних досліджень, вибирати конкретні методичні процедури політико-психологічного супроводу виборчої компанії з урахуванням професійних компетенцій і етичних норм роботи психолога в прикладних умовах.

Політична-психологія

Отже, даний курс направлений на опанування студентами засобів психологічного аналізу різних форм політичної поведінки, з виходом на визначення специфіки проблем, характерних для політичної сфери, і конкретними методами і формами проведення політико-психологічних досліджень діагностичної та оптимізаційної спрямованості.

Зайшовши на сторінку інформцентру Курсовікс ви можете купити дипломну чи практичну роботу з курсу Політична психологія. У нас демократичні ціни, але якість не поступається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!