Роздрукувати сторінку

Політична історія України, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Політична історія України – вивчає політичні процеси, що відбувалися на теренах України від давнини до сьогодення, їх основні тенденції та особливості, простежує формування українських державних утворень, політичних партій, організацій.

Мета курсу Політична історія України:

- сформувати у студентів системне уявлення про особливості української політичної традиції, її місце і роль в світі;

- сформувати у студентів системне уявлення про основні етапи становлення і розвитку української державності в тісному зв'язку з розвитком регіональних і світових політичних процесів;

- обґрунтувати типологію формування українського державного кордону;

- показати роль і значення політичних ідеологій в українській історії;

- показати роль і значення політичних реформ та інших політичних процесів в історії України.

курс-Політична-історія-України

Задачі курсу Політична історія України припускають:

- оволодіння базовим понятійним апаратом політичної історії нашої держави;

- освоєння основних концепцій політичної історії України і її сучасних модифікацій;

- вміння розрізняти національне і загальноісторичне в політичному розвитку країни;

- формування уявлення про основні стадії соціально-політичної еволюції українського суспільства.

В результати успішного опанування курсу слухач повинен:

-- Вміти:

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого своєї Батьківщини;

- здійснювати ефективний пошук інформації;

- зіставляти, узагальнювати і аналізувати отриману інформацію і перетворювати її в знання;

- логічно мислити, використовувати засоби логічного аналізу при вирішенні дослідницьких завдань, обґрунтуванні висновків і оцінці загальнонаукової інформації;

- порівнювати політичні процеси в Україні і світі, виокремлювати, аналізувати і характеризувати закономірності політичних процесів і їх особливості в конкретній історичній обстановці;

- шанобливо і дбайливо ставитися до історичної спадщини і культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності;

- формувати і аргументовано відстоювати власну позицію по різним проблемам історії, вести наукові дискусії, оцінювати і правильно інтерпретувати позиції різних авторів і наукових шкіл в дискусійних проблемах історії;

- співвідносити роль насильства і ненасильства в історичному процесі.

-- Володіти:

- основними принципами історичної науки (принципом історизму, передбачає конкретне вивчення суспільно-історичних явищ в процесі їх розвитку і у всіх взаємозв'язках);

- принципом вірогідності, заснованим на залученні до дослідження матеріалу максимально можливого спектру історичних джерел і їх наукової критики, взаємоперевірки;

- принципом наукової неупередженості, передбачає при дослідженні політичної історії максимально можливу відстороненість від політичних, ідеологічних та емоційних пристрастей);

- основними методами історичної науки (методом системного аналізу, націленим на всебічне вивчення та оцінку процесів і явищ; методом компаративістського дослідження, що передбачають коректне порівняльно-історичне зіставлення основних інститутів і процесів політичної історії.

Політична-історія-України

Отже, вище згаданий курс націлений на всебічне вивчення політичних процесів і подій, що відбувалися на теренах нашої держави, передбачає їх аналіз і усвідомлення та визначення їх значення.

При виникненні проблем щодо виконання певних письмових робіт з вище згаданого курсу, Ви можете замовити дипломну роботу або екзаменаційний білет з курсу Політична історія України на сайті ІЦ Курсовікс у зручний для вас час.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!