Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу угорської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс теорії перекладу угорської мови - найважливіша частина підготовки висококваліфікованого фахівця з угорської мови. Даний курс покликаний сформувати в студентів основи перекладацької компетенції. Під перекладацькою компетенцією прийнято розуміти сукупність знань, умінь і навичок, що дозволяють філологам успішно вирішувати свої професійні завдання.

Мета курсу «Теорія та практика перекладу угорської мови» - формування знань і уявлень студентів про суть перекладу: специфіку, що відрізняє його від інших видів мовного посередництва, спільної мети перекладу, завданнях, розв'язуваних у процесі досягнення мети.

перекладацька-компетенція

Завдання курсу «Теорія та практика перекладу угорської мови»:

1. Познайомити студентів з процесом становлення перекладу як науки і його сучасними теоріями.

2. Познайомити студентів з одиницями перекладу, класифікацією видів і форм перекладу.

3. Розглянути лексикологічні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

4. Навчити студентів аналізувати різні види текстів з точки зору перекладу і познайомити їх з методами перекладу.

Головна мета курсу «Теорія та практика перекладу угорської мови» - познайомити майбутніх учителів іноземної мови з основними положеннями сучасного перекладознавства, створити в них теоретичну та практичну базу для формування умінь і навичок перекладу, необхідних у їхній майбутній діяльності, а також для оволодіння методикою викладання перекладу у вузі і школі.

Вивчення курсу «Теорія та практика перекладу угорської мови» сприяє поглибленому розумінню специфіки досліджуваної іноземної мови в зіставленні з українською, знайомить студентів з суспільною значущістю перекладацької діяльності, роллю перекладу у викладанні іноземних мов, розкриває взаємозв'язок теорії перекладу з іншими філологічними дисциплінами.

Вивчення дисципліни «Теорія та практика перекладу угорської мови» у педагогічному вищому навчальному закладі тісно пов'язується з такими дисциплінами як порівняльна типологія рідної та виучуваної мов, інтерпретація тексту, стилістика і лінгвокраїнознавство.

угорська-мова

В результаті вивчення даної дисципліни «Теорія та практика перекладу угорської мови» студент повинен:

- мати уявлення про становлення і розвиток теорії перекладу як науки;

- знати сучасні теорії перекладу, класифікацію видів і форм перекладу;

- вміти перекладати тексти публіцистичного характеру з угорської мови на українську і навпаки;

- володіти навичками і прийомами перекладу.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

-- загальнокультурні компетенції:

- володінням базовими навичками самостійного пошуку професійної інформації в друкованих та електронних джерелах, включаючи електронні бази даних, здатність вільно здійснювати комунікацію в глобальному віртуальному просторі; базовими методами і технологіями управління інформацією, включаючи використання програмного забезпечення для її обробки, зберігання та подання;

- володіння культурою мовлення, основами професійного та академічного етикету;

-- загальнопрофесійні компетенції:

- здатність володіти базовими навичками читання та аудіювання текстів суспільно-політичної спрямованості угорською мовою;

- здатність усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, володіти високою мотивацією до виконання професійного обов'язку;

організаційно-комунікаційна діяльність:

- володінням базовими навичками ведення офіційної і ділової документації угорською мовою;

- здатність вести діалог, листування, переговори іноземною мовою, зокрема мовою (мовами), спеціалізації регіону, в рамках рівня поставлених завдань;

-- редакційно-видавнича діяльність:

- володінням базовими навичками двостороннього усного та письмового перекладу текстів суспільно-політичної спрямованості угорською мовою.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Тюлєнєв С.В., Швейцер А.Д., Чужакін А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу угорської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!