Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури

Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма з дисципліни «Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури» складена у відповідності з вимогами державного освітнього стандарту вищої професійної освіти до обов'язкового мінімуму змісту і рівня підготовки фахівця за профілем «Переклад і перекладознавство».

Дисципліна орієнтована на навчання студентів письмового та усного перекладу в обох напрямках з використанням англійської та української мов у технічній та науковій сфері. Дисципліна призначена для формування та розвитку навичок письмового та усного перекладу, застосування перекладацьких трансформацій та аналізу результатів діяльності перекладача науково-технічної сфери, поповнення словникового запасу спеціальної лексики з використанням спеціалізованих словників, довідників, мережі Інтернет.

Актуальні-проблеми-перекладу-науково-технічної-літератури

Цілі дисципліни: формування і розвиток навичок науково-технічного перекладу; підготовка фахівців, здатних забезпечувати якісний письмовий та усний переклад при здійсненні різнобічних зв'язків між представниками різних країн і культур, що використовують англійську та українську мови в даній сфері діяльності.

Завдання дисципліни: оволодіння навичками перекладацької діяльності, використання спеціалізованих словників і довідників, поповнення словникового запасу спеціальної лексики.

Студент повинен володіти наступними загальними компетенціями:

-- Знати:

- лексичні, граматичні та стилістичні особливості науково-технічного стилю в англійській і українській мовах.

-- Вміти:

- знаходити терміни еквівалентні за значенням, визначати значення невідомих термінів і термінологічних словосполучень з контексту;

- перекладати безеквівалентну і термінологічну лексику з використанням транслітерації;

- перекладати з використанням граматичної перебудови і синтаксичного перегрупування;

- користуватися галузевими словниками.

-- Володіти:

- навичками аналізу та перекладу науково-технічного тексту;

- навичками анотування та реферування текстів.

діяльність-перекладача

Компетенції випускників, що формуються в результаті освоєння дисципліни «Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури» як частина планованих результатів освоєння освітньої програми вищої освіти:

- володіє навичками соціокультурної і міжкультурної комунікації, які забезпечують адекватність соціальних і професійних контактів;

- володіє культурою мислення, здатністю до аналізу, узагальнення інформації, постановки цілей та вибору шляхів їх досягнення, володіє культурою усного та писемного мовлення;

- розуміє соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- володіє навичками роботи з комп'ютером як засобом отримання, обробки і управління інформацією;

- здатен працювати з різними носіями інформації, розподіленими базами даних і знань, з глобальними комп'ютерними мережами;

- здатний працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для вирішення лінгвістичних задач;

- володіє методикою перекладознавчого аналізу тексту, що сприяє точному сприйняттю вихідного висловлювання;

- володіє основними способами досягнення еквівалентності у перекладі і здатністю застосовувати основні прийоми перекладу;

- здатний оформляти текст перекладу в комп'ютерному текстовому редакторі.

письмовий-та-усний-переклад

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бархударов Л.С., Комісаров В.Н., Казакова Т.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!