Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу португальської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Підготовка в галузі перекладу являє собою окремий самостійний напрямок, який не включається в повному обсязі у навчання іноземним мовам. В той же час сучасна теорія перекладу являє собою конгломерат ідей і методів, заснованих на вивченні психолінгвістичних, власне лінгвістичних і соціокультурних теорій і спостережень.

Отже, і навчання перекладу передбачає не тільки вивчення сучасних теорій і методологій перекладу, але й поглиблене вивчення спеціальних лінгвістичних дисциплін: лінгвістики тексту, контрастивної лінгвістики, теорії мовленнєвих актів та лінгвістичної прагматики, сучасної лексикології та лексикографії, психолінгвістики та комп'ютерної лінгвістики.

етапи-перекладу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами перекладу португальської мови. Для досягнення даної мети передбачається рішення наступних завдань:

- сформувати уявлення про основні методики перекладу португальської мови;

- проаналізувати основні етапи перекладу;

- розглянути текстові жанри в аспекті перекладу;

- розглянути найбільш типові ситуації, в яких дії перекладачів пов'язані з перетворенням лексичних, граматичних або стилістичних характеристик вихідних одиниць, викликаного відмінністю ладу португальської та української мов;

- ознайомити з можливими способами, засобами та прийомами перетворення мовних одиниць вихідної мови (конкретизації, генералізації, модуляції, смислового розвитку і цілісного переосмислення; компресія, декомпресія; антонімічний переклад, описовий переклад, прийом компенсації);

- виробити вміння застосовувати найбільш ефективні прийоми перетворення;

- сформувати навички редагування і саморедагування.

Дисципліна включена в базову частину навчального плану для профілю «Лінгвістичне забезпечення (португальська мова)» спеціальності «Переклад і перекладознавство». За змістом, поставленим цілям і завданням являє собою практичний курс перекладу, що доповнює і продовжує курс «Практичний курс (португальська мова)».

Теорія-та-практика-перекладу-португальської-мови

Для успішного освоєння даної дисципліни студент повинен володіти базовими знаннями, отриманими з курсів: «Основи мовознавства», «Теоретична граматика», «Лексикологія», «Стилістика», «Теорія перекладу», «Вступ в теорію міжкультурної комунікації», «Практичний курс португальської мови». Для оволодіння навичками перекладу студентам необхідно спиратися на знання, набуті в ході вивчення дисциплін гуманітарного циклу, таких як історія мови, історія літератури, аналітичне читання; від них також потрібні навички роботи зі спеціальними словниками, енциклопедіями, довідковою літературою та літературознавчими джерелами.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- здатність здійснювати перекладознавчий аналіз письмового та усного тексту, що сприяє точному сприйняттю вихідного висловлювання, прогнозування ймовірного когнітивного дисонансу та невідповідностей у процесі перекладу та способів їх подолання;

- здатність володіти основами застосування скороченого перекладацького запису при виконанні усного послідовного перекладу;

- здатність швидко переключатися з одної мови на іншу;

- здатність розуміти норми і етику усного перекладу португальської мови;

- здатність аналізувати результати власної перекладацької діяльності з метою її удосконалення та підвищення своєї кваліфікації;

- здатність володіти правилами поведінки перекладача в різних ситуаціях усного перекладу.

переклад-португальської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Петрова Г.В., Селіверстов С.С., Логінов А.Ю. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу португальської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!