Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу польської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теорія і практика перекладу польської мови» покликана закласти основу теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі перекладу як різновиду міжкультурної та міжмовної комунікації.

Програма курсу «Теорія і практика перекладу польської мови» побудована на роботі з автентичними художніми, науковими, науково-популярними, публіцистичними текстами польською мовою, довідковими матеріалами (енциклопедії, тезауруси, двомовні, одномовні словники), включає в себе роботу по перекладу текстів, постановки та вирішення перекладацьких проблем, узагальнення мовного, мовленнєвого та перекладацького досвіду.

перекладознавчий-аналіз-тексту

Програма курсу «Теорія і практика перекладу польської мови» складається з лекцій, семінарів, практичних занять. Самостійна робота студентів спрямована на закріплення теоретичних знань та практичних умінь і навичок, отриманих на аудиторних заняттях.

Основу курсу складають два модулі: «Теорія перекладу» та «Практичний курс перекладу».

Метою освоєння дисципліни «Теорія і практика перекладу польської мови» є ознайомлення студентів з основними проблемами теорії і практики перекладу польської мови, і формування в учнів базової частини перекладацької компетенції.

Для освоєння дисципліни «Теорія і практика перекладу польської мови» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані у процесі вивчення дисциплін: «Стилістика мови і культура мовлення», «Практичний курс польської мови», «Практичний курс по культурі мовленнєвого спілкування», «Історія і культура країни досліджуваної мови», «Лексикологія», «Теоретична граматика», «Стилістика».

У студентів формуються наступні компетенції:

- має уявлення про етику усного перекладу;

- має навички роботи з комп'ютером як засобом отримання, обробки і управління інформацією;

- вміє працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими базами даних і знань;

- здатний працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

- вміє працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для розв'язання лінгвістичних задач;

- володіє стандартними методиками пошуку, аналізу і обробки матеріалу дослідження;

- здатний оцінити якість дослідження в даній предметній області, співвіднести нову інформацію з уже наявною, логічно і послідовно представити результати власного дослідження.

тексти-польською-мовою

В результаті освоєння даного курсу «Теорія і практика перекладу польської мови» студент повинен:

Знати:

- поняття та принципи теорії перекладу;

- шляхи і способи досягнення адекватності в перекладі;

- етапи перекладознавчого аналізу тексту;

- лексичні, граматичні, стилістичні проблеми перекладу та шляхи їх подолання;

- класифікацію перекладацьких помилок.

Вміти:

- адекватно вибирати необхідну стратегію перекладу в залежності від жанрової приналежності перекладного тексту;

- використовувати перекладацькі трансформації адекватно меті перекладу;

- долати лексичні, граматичні, стилістичні труднощі в перекладі;

- розпізнавати перекладацькі помилки і знаходити способи їх подолання.

Володіти:

- перекладацькою термінологією;

- навичками перекладознавчого аналізу тексту;

- навичками перекладацьких перетворень з метою досягнення адекватного перекладу.

Теорія-та-практика-перекладу-польської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Брандес М.П., Крушельницька К.Г., Стрілковський Г.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу польської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!