Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Типова навчальна програма «Теорія та практика перекладу німецької мови» розроблена для студентів установ вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Романо-германська філологія». Курс «Теорія та практика перекладу німецької мови» тісно пов'язаний з іншими теоретичними дисциплінами, що входять в програму підготовки молодих кадрів за спеціальністю «Романо-германська філологія».

Знання та вміння, набуті студентами в рамках курсів з теоретичної фонетики німецької мови, теоретичної граматики німецької мови, стилістики німецької мови, лексикології німецької мови, історії німецької мови, загального мовознавства та вступу у літературознавство, є необхідною базою для розвитку навичок щодо практичного перекладу та отримання знань з теоретичних основ в рамках дисципліни «Теорія та практика перекладу німецької мови».

переклад-текстів

Метою курсу є набуття студентами знань про основні досягнення сучасної теорії перекладу з німецької мови, формування теоретичної та практичної бази усного та письмового перекладу з німецької мови на рідну та навпаки.

В завдання курсу входить:

- систематизація відомостей про виразні можливості всіх рівнів обох мов на основі їх співставлення;

- оцінка еквівалентності мовних засобів різних рівнів, виявлення на даній основі перекладацьких труднощів і пошук шляхів їх вирішення;

- знайомство з можливостями взаємодії і взаємокомпенсації мовних засобів різних рівнів при перекладі тексту;

- розвиток у студентів практичних навичок добору і комбінування мовних засобів при усному та письмовому перекладі.

В ході курсу студент повинен отримати знання про:

- перекладацьку діяльність як засобу міжкультурної комунікації;

- зв'язки курсу «Теорія та практика перекладу німецької мови» з іншими науковими дисциплінами;

- лінгвістичні і психологічні засади перекладацької діяльності;

- специфіку перекладацької діяльності;

- вимоги до перекладу і перекладача у різних сферах суспільної комунікації.

сучасна-німецька-мова

У результаті освоєння курсу студент повинен:

-- Знати:

- специфічні особливості перекладацької діяльності;

- різні види перекладу;

- проблеми адекватності при перекладі;

- способи передачі різних класів слів і семантико-синтаксичних конструкцій;

- технології перекладу.

-- Вміти:

- визначати відмінності між морфо-синтаксичними та лексико-фразеологічними системами мов (перекладу та оригіналу);

- використовувати всі види трансформацій для досягнення адекватності при перекладі;

- здійснювати переклад різних класів слів; безеквівалентної, функціонально-обмеженої, стилістично забарвленої лексики;

- визначати умови актуалізації значень багатозначних слів.

-- Володіти:

- методами і прийомами перекладацької діяльності;

- граматичними основами перекладу;

- основними способами досягнення адекватності перекладного тексту;

- основами різних видів перекладу: усного і письмового, інформативного і художнього, послідовного і синхронного, реферативного;

- технологією перекладу текстів різних жанрів і стилів;

вміти використовувати:

- систему іноземної мови для адекватного вираження думок, викладених рідною мовою, і навпаки;

- різні джерела інформації, що забезпечують йому можливість адекватного перекладу тексту.

Крім того, студент повинен розвинути навички застосування отриманих теоретичних знань на практиці:

- синтезу даних з різноманітних джерел інформації для досягнення адекватності перекладу;

- диференціації інформації за важливістю для концентрації першочергової уваги на ній при реферативному перекладі;

- редагування отриманого тексту рідною та іноземною мовою з урахуванням його стилістичної специфіки;

- порівняльного аналізу варіантів перекладу;

- послідовного, реферативного перекладу, синхронного і двостороннього перекладу текстів середньої складності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кравченко А.П., Крушельницька К.Г, Попов М.Н., Гільченок Н.Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи доповідь з курсу «Теорія та практика перекладу німецької мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!