Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу нідерландської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Теорія та практика перекладу нідерландської мови» спрямований на формування універсальних та професійних компетенцій (включаючи інструментальні та соціально-особистісні), за напрямом «Лінгвістика».

Цілями курсу є ознайомлення студентів з основами теорії та практики перекладу нідерландської мови, формування розуміння перекладу як міжмовної міжкультурної посередницької діяльності і мотивації до подальшого розвитку професійної компетентності в сфері перекладу.

перекладацькі-трансформації

Завдання курсу:

1) поглибити і розширити теоретичну підготовку студентів;

2) сформувати стійкі базові вміння та навички роботи з текстом при виконанні письмового й усного послідовного перекладу, включаючи оволодіння всіма види перекладацьких трансформацій;

3) сформувати стійкі вміння перекладознавчого аналізу тексту (визначати тип тексту з точки зору функціонально-стильової та транслатологічної класифікації текстів, прогнозувати перекладацькі труднощі і вибирати мовні засоби в мові перекладу відповідно до жанрово-стилістичних та культурних особливостей тексту і критеріями репрезентативності перекладу на макрорівні);

4) сформувати вміння аналітичного варіативного пошуку з використанням різних типів словників та інших надійних джерел інформації в процесі перекладу нідерландської мови для забезпечення репрезентативності, а також аналізу результатів перекладу, редагування і саморедагування варіанта перекладу. Умовою для реалізації даних завдань є наявність у студентів іншомовної комунікативної компетенції, освоєння курсу «Вступ в спеціальність. Теорія перекладу», а також встановлення і реалізація міждисциплінарних зв'язків з предметами мовної, психолого-педагогічної та інших циклів навчальних дисциплін професійної підготовки бакалаврів-лінгвістів.

розуміння-перекладу

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- нормативні документи, що визначають специфіку професійної діяльності перекладача нідерландської мови;

- теоретико-перекладацькі універсалії; транслатологічну класифікацію текстів; види інформації в тексті; різні моделі перекладацької діяльності; критерії репрезентативності на макро - і мікрорівні;

- етапи процесу усного і письмового перекладу нідерландської мови;

- специфіку усного послідовного абзацно-фразового перекладу і послідовного перекладу з опорою на запис;

- сучасні вимоги до продуктів перекладацької діяльності та принципи оцінки якості перекладу;

- принципи використання різних перекладацьких трансформацій.

-- Вміти:

- розкривати специфіку письмового та усного перекладу та переказу різних транслатологічних типів тексту;

- застосовувати теоретичну інформацію для аналізу та оцінки якості існуючих перекладів нідерландської мови;

- проводити перекладознавчий аналіз тексту в повному обсязі, включаючи визначення потенційних перекладацьких труднощів на різних мовних рівнях;

- здійснювати письмовий переклад нідерландської мови на основі аналітичного варіативного пошуку з використанням різних типів словників та інших надійних джерел інформації, а також із застосуванням перекладацьких трансформацій для забезпечення його репрезентативності;

- аналізувати результати письмового перекладу, визначати причини перекладацьких помилок, здійснювати редагування варіантів перекладу;

- здійснювати усний абзацно-фразовий переклад інтерв'ю та інформаційного повідомлення.

Теорія-та-практика-перекладу-нідерландської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вербицька М.В., Бєляєва Т.Н., Бистрицька Є.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити магістерську роботу чи реферат з курсу «Теорія та практика перекладу нідерландської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!