Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу китайської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Китайська мова вивчається як загальна професійна дисципліна. Навчання китайської мови проводиться в тісному зв'язку з країнознавчим аспектом, а також з урахуванням майбутньої діяльності випускника. Навчальний курс будується таким чином, щоб сприяти розвитку не лише практичних, але й теоретичних навичок володіння китайською мовою.

Цілями освоєння дисципліни "Теорія і практика перекладу китайської мов" є ознайомлення студентів з основними положеннями теорії перекладу китайської мови, системою принципів, яка визначається при дослідженні творів різних жанрів; з основними прийомами перекладу і методами вирішення лексико-граматичних проблем, із загальними закономірностями перекладу суспільно-політичного тексту, деякими особливостями мови газет; навчання студентів приймати вірні перекладацькі рішення, вмінню презентувати свій переклад, а також навичкам самоконтролю при перекладі.

китайська-мова

Дана навчальна дисципліна включена в освітню програму Сходознавство і африканістика і відноситься до обов'язкових дисциплін.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатністю і готовністю до підготовки і редагування текстів професійного та соціально значущого змісту;

- загальнокультурні компетенції: здатність використовувати у пізнавальній і професійній діяльності базові та професійно профільовані знання основ філології, історії, економіки, соціології та культурології;

- володіння культурою мислення, знання його загальних законів, здатність до письмової й усної мови правильно (логічно) оформити його результати на рідній, західній і східній мові;

- здатність набувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології;

- здатністю і готовністю до письмової та усної комунікації рідною та іноземною (західною і східною мовами);

- вміти викладати і критично аналізувати масив даних на китайській мові і представляти результати досліджень;

- здатність використовувати знання етнографічних, етнолінгвістичних та особливостей етнопсихологічних народів Азії і Африки та їх впливу на формування ділової культури та етикету;

- здатність розуміти, викладати і критично аналізувати інформацію про Сході, вільно спілкуватися на китайській мові, усно та письмово перекладати з східної мови тексти культурного, наукового, політично-економічного і релігійно-філософського характеру;

- володіти однією з мов народів Азії і Африки (крім освоєння різних аспектів сучасної мови передбачається достатнє знайомство з класичним (давнім) варіантом цієї мови, що необхідно для розуміння неадаптованих текстів, історії та мови відповідної культурної традиції).

перекладацькі-рішення

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- Поняття та принципи теорії перекладу;

- шляхи і способи досягнення адекватності в перекладі;

- лексичні, граматичні, стилістичні проблеми перекладу та шляхи їх подолання;

- класифікацію перекладацьких помилок, правила перекладацької етики; перекладацькі стратегії;

- особливості перекладознавчого аналізу тексту; сутність, види та фази письмового перекладу; сутність, види та фази усного перекладу; шляхи і способи подолання перекладацьких труднощів.

2. повинен вміти:

- адекватно вибирати необхідну стратегію перекладу в залежності від жанрової приналежності тексту;

- використовувати перекладацькі трансформації адекватно меті переказу;

- аналізувати результати перекладу з позицій його адекватності (інформаційної, нормативно-мовної, стилістичної і т. д.);

- редагувати переклад, усуваючи лексико-граматичні, семантичні та стилістичні помилки;

- долати лексичні, граматичні, стилістичні труднощі в перекладі; використовувати словники різних типів, банки даних, інтернет і інші джерела інформації.

3. повинен володіти:

Перекладацькою термінологією; навичками перекладознавчого аналізу тексту; навичками перекладацьких перетворень з метою досягнення адекватного перекладу; навичками підготовки тексту до письмового перекладу; навичками письмового перекладу з китайської мови на українську і з української на китайську; навичками перекладу текстів різної функціональної спрямованості; навичками використання джерел інформації при перекладі.

Теорія-та-практика-перекладу-китайської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Щичко В.Ф., Кочергін І.В., Румянцева М.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Теорія та практика перекладу китайської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!