Роздрукувати сторінку

Переклад художніх творів, як навчальна дисципліна

« Назад

Переклад художніх творів – вивчає основні підходи до перекладу художнього тексту, існуючі в сучасному вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві.

Метою освоєння курсу Переклад художніх творів, що викладається в якості факультативу є, з одного боку, оволодіння базовими теоретичними знаннями в області перекладацької думки і кращими зразками перекладацької практики в галузі художнього перекладу; з іншого боку, оволодіння практичними навичками художнього перекладу в широкому спектрі жанрово-стильових і родових ознак літературно-художнього тексту.

курс-Переклад-художніх-творів

Завдання освоєння курсу Переклад художніх творів:

- сформувати у слухачів уявлення про основні теоретичні моделі художнього перекладу, про співвідношення лексичних та граматичних систем української та іноземної мов, про типологію перекладацьких перетворень на різних мовних рівнях в залежності від жанру художнього тексту і вказати на специфіку об'єкта дослідження і існуюче різноманіття підходів до нього;

- формувати навички, спрямовані на розвиток перекладацької компетенції студентів з перекладу художніх творів;

- сформувати міжкультурний компонент перекладацької компетенції.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами в ході освоєння таких дисциплін, як «Теорія літератури», «Ключові тексти української літератури», «Ключові тексти англійської літератури», «Англійська мова».

Дисципліна охоплює:

- основні поняття теорії художнього перекладу;

- завдання і роль художнього перекладу як засобу міжкультурного посередництва;

- жанрово-стильову класифікацію типів тексту;

- основні перекладацькі стратегії і способи досягнення еквівалентності перекладу.

В результаті освоєння дисципліни студент:

1. Повинен знати:

- основні концепції художнього перекладу;

- лексико-граматичні особливості художнього перекладу;

- актуальні проблеми перекладацької діяльності в сучасних умовах;

- додаткові знання про культуру своєї та інших країн, про перекладацькі особливості різних мов.

2. Повинен вміти:

- розуміти сутність і особливості художнього перекладу;

- вміти проводити дослідження в області типології, теорії перекладу;

- користуватися науковою, довідковою, навчально-методичною літературою;

- аналізувати зразки художніх перекладів (визначати ступінь і рівень еквівалентності перекладу при його зіставленні з оригіналом);

- проводити попередній аналіз вихідного художнього тексту, виявляти в тексті художню інформацію, що підлягає передачі при перекладі;

- виробляти цілісну стратегію перекладу тексту з урахуванням його смислового наповнення, функціонально-стильової характеристики, жанрово-родової приналежності, а також з урахуванням екстралінгвістичних чинників;

- аргументовано доводити свої перекладацькі рішення;

- здійснювати якісний письмовий переклад, що враховує смислову специфіку оригіналу і існуючі в мові перекладу норми побудови грамотного і зв'язного тексту;

- професійно користуватися словниками, довідниками, базами даних і іншими джерелами інформації;

- вміти демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі художнього перекладу і аналізувати перекладацькі твори.

3. Повинен володіти:

- основним термінологічним апаратом сучасного перекладознавства;

- системою методологічних принципів і методичних прийомів перекладознавства; - Практичними навичками письмового та усного перекладу літературно-художніх текстів.

Переклад-художніх-творів

Таким чином, даний спецкурс покликаний ознайомити студентів з теорією і практикою художнього перекладу і надати в їх розпорядження необхідний в рамках професійної підготовки студента-філолога категоріальний апарат.

Учбовий центр Курсовікс надає якісні послуги щодо виконання різного роду наукових робіт. У нас ви можете замовити курсову роботу або реферування статті з курсу Переклад художніх творів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!