Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу італійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

В даний час лінгвістична теорія перекладу міцно утвердилася як самостійна наукова дисципліна. В даному курсі розглядаються найбільш актуальні проблеми перекладу, ознайомлення з якими є неодмінною умовою підготовки професійних перекладачів.

Курс «Теорія та практика перекладу італійської мови» будується на принципах міжпредметних зв'язків з історією і літературою італійської мови, вступом у мовознавство, стилістикою, лексикологією, теоретичною фонетикою і граматикою, практичними курсами італійської мови.

теорія-перекладу

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями теорії перекладу, сутністю перекладу, його класифікацією, моделями перекладацької діяльності, основними види перекладацьких трансформацій, а також вивчення граматичних, лексичних і стилістичних проблем перекладу та особливостей перекладу залежно від жанрової приналежності тексту.

Завдання вивчення дисципліни - розвиток у студента навичок сприймати та передавати не тільки інформативний бік висловлювання, але і його емоційно-модальні інтонації; навчання студентів основним прийомам резюмуючого перекладу і умінь та навичкам подолання конкретних перекладацьких труднощів, прийомів створення контекстуальних замін при письмовому перекладі художнього тексту.

До супутніх завдань належать:

- збагачення словникового запасу студентів на матеріалі текстів різних жанрів італійської та української мов;

- удосконалення навичок писемного літературного мовлення українською і італійською мовами;

- підвищення рівня знань студентів про країну досліджуваної мови.

Теорія-та-практика-перекладу-італійської-мови

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

-- Знати:

- специфічні особливості перекладацької діяльності;

- різні види перекладу;

- проблеми адекватності при перекладі;

- способи передачі різних класів слів і семантико-синтаксичних конструкцій;

- технології перекладу.

-- Вміти:

- визначати відмінності між морфо - синтаксичними та лексико-фразеологічними системами мов (перекладу та оригіналу);

- використовувати всі види трансформацій для досягнення адекватності при перекладі;

- здійснювати переклад різних класів слів: безеквівалентної, функціонально-обмеженої, стилістично забарвленої лексики;

- визначати умови актуалізації значень багатозначних слів.

-- Володіти:

- поданням про основні етапи історії перекладу і особливості перекладацької діяльності в сучасному світі;

- вміннями і навичками перекладознавчого аналізу, визначення цілі перекладу, типу тексту та його прагматики;

- вміннями та навичками усного і письмового перекладу, використовуючи способи і прийоми досягнення смислової та стилістичної еквівалентності.

Метою лекційних занять є формування теоретичної частини перекладацької компетенції. Курс лекцій повинен підготувати студентів до свідомої перекладацької діяльності, заснованої на розумінні основних закономірностей процесу перекладу як акту міжмовної комунікації, вміння виділяти перекладацькі проблеми, виробляти стратегію і тактику їх вирішення.

На семінарах розглядаються найбільш важливі питання як письмового, так і усного перекладу на прикладах текстів і реальних ситуацій. Семінарські заняття передбачають формування базових умінь по застосуванню перекладацьких стратегій і моделей.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Міньяр-Бєлоручев Р.К., Солодуб Ю.Г., Брандес М.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу італійської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!