Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу іспанської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Програма з курсу «Теорія та практика перекладу іспанської мови» тісно пов'язана з практичним курсом іспанської мови як основного. Теоретичні і практичні курси мови об'єднані спільністю завдань та методологічних установок. Вони являють собою частини єдиної системи. Теоретичний курс іспанської мови призначений для студентів-іспаністів і розрахований на розвиток у студентів самостійного лінгвістичного мислення та вміння теоретично осмислювати конкретний мовний матеріал. У центрі уваги — детальний опис тих питань граматичного ладу іспанської мови, які в теоретичному відношенні представляються найбільш складними і дискусійними. Поряд з докладним і всебічним аналізом фактів іспанської мови в його сучасному стані програмою враховуються як активні тенденції в розвитку його граматичного ладу, так і історичні чинники, що зумовили сучасне функціонування граматичних явищ.

Мета опанування дисципліни - формування у студентів уявлення про основні положення загальної теорії перекладу з іспанської мови, створення теоретичної бази для оволодіння практичними уміннями і навичками в області усного та письмового перекладу, вироблення у студентів базових умінь і навичок перекладу текстів різних функціональних стилів.

курс-іспанської-мови

Для освоєння дисципліни «Теорія та практика перекладу іспанської мови» студенти використовують знання, вміння, способи діяльності та установки, сформовані в ході вивчення дисциплін «Інформаційні технології в освіті», «Методика навчання другої іноземної мови», «Методика навчання іноземної мови», «Основи математичної обробки інформації», «Педагогіка», «Вступ до мовознавства», «Взаємодія школи та сучасної сім'ї», «Друга іноземна мова в комунікації», «Граматика в ситуаціях», «Ділова друга іноземна мова», «Перший ділова іноземна мова», «Дистанційні технології в навчанні іноземним мовам», «Стародавні мови», «Зарубіжна література», «Історія і культура країни іспанської мови», «Історія і культура країни іспанської мови», «Лексикологія другої іноземної мови», «Лексикологія першої іноземної мови», «Норми писемного мовлення», «Основи науки про мову», «Практична фонетика», «Практичний курс другої іноземної мови», «Практичний курс першої іноземної мови», «Ситуативна граматика другої іноземної мови», «Ситуативна граматика першої іноземної мови», «Сучасні технології оцінювання навчальних досягнень», «Країнознавство і лінгвокраїнознавство», «Теоретична граматика іспанської мови», «Мовознавство».

Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін «Аналіз тексту іспанської мови», «Історія іспанської мови», «Практичний курс іспанської мови», «Сучасні теорії і методи навчання іспанської мови», «Сучасні технології навчання іспанської мови».

навички-перекладу

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

– основні поняття і положення загальної теорії перекладу, необхідні для здійснення перекладацької діяльності;

– особливості перекладацької діяльності в сучасному світі; правила перекладацької етики;

– одиниці перекладу;

– найбільш важливі проблеми перекладу з іспанської мови на українську і з української мови на іспанську;

– основні принципи перекладу зв'язного тексту;

– стилістичні та прагматичні аспекти перекладу;

– особливості перекладу як засобу міжмовної і міжкультурної комунікації;

– поняття адекватності та еквівалентності перекладу;

– основні види перекладацьких відповідностей;

– основні моделі перекладу перекладацьких трансформацій;

– класифікацію видів перекладу; вміти здійснювати перекладознавчий аналіз тексту, визначати мету перекладу, характер його реципієнтів і тип тексту;

– перекладати усні і письмові тексти різних функціональних стилів, долаючи труднощі перекладу, пов'язані зі структурними відмінностями іспанської та української мов;

– здійснювати письмовий та/або усний переклад текстів різного ступеня складності, використовуючи основні способи і прийоми досягнення смислової, стилістичної і прагматичної адекватності;

– вибирати загальну стратегію перекладу з урахуванням мети і типу оригіналу;

– редагувати тексти перекладів та оцінювати їх якість;

– правильно оформляти текст перекладу відповідно до норм, типології текстів на мові перекладу.

-- Володіти:

– вміннями та навичками усного і письмового перекладу, використовуючи способи і прийоми досягнення смислової та стилістичної адекватності;

– технікою перекладу (перекладацькими прийомами, трансформаціями, замінами); використовувати в необхідних випадках компресію і компенсацію інформації;

– прийомами прагматичної адаптації тексту при перекладі з урахуванням його адресата;

– навичками усного та письмового перекладу текстів різної функціональної спрямованості в межах програмних вимог.

Теорія-та-практика-перекладу-іспанської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алікіна Є.В., Смишляєв А.В., Гавриленко Н.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу іспанської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!