Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу фінської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

В даній дисципліні передбачається подальше розкриття та тренінг складних морфологічних, синтаксичних, фразеологічних та стилістичних особливостей мови для перекладацької діяльності і прищеплення поваги до граматичних норм фінської мови.

Мета:

- формування у студентів практичних умінь і навичок перекладу друкованої та усної інформації;

- поглиблене вивчення граматичних – морфологічних і синтаксичних – норм мови і стилів текстів, необхідних для адекватної передачі економічної інформації на іншу мову на прикладі економіки Фінляндії з автентичних текстів;

- засвоєння студентами основних словотворчих моделей і структур мови;

- стимулювання студентів до самостійного вдосконалення перекладацьких знань.

перекладацька-діяльність

Завдання:

- розширення активного і пасивного словникового запасу;

- навчання методам підбору аналогів і еквівалентів у мові-реципієнті в залежності від контексту;

- навчання аналізу перекладу спеціалізованих текстів.

Вхідними для дисципліни є курс «Теорія перекладу», «Практичний курс перекладу фінської мови» (уміння працювати зі словниками і дистанційними базами даних, користуватися системою скороченого перекладацького запису, етика усного перекладу) і «Практичний курс другої іноземної мови (фінська мова)».

Викладання дисципліни здійснюється паралельно з курсами «Практичний курс перекладу фінської мови» та «Переклад у сфері економічної комунікації» та «Практичний курс мовного спілкування». В рамках досліджуваної дисципліни формуються навички у сфері багатомовного професійного спілкування та перекладу в сфері економічних відносин. Дисципліна є завершальною у вивченні фінської мови при підготовці бакалавра лінгвістики.

Практичний курс перекладу з фінської мови спрямований на формування наступних загальнокультурних компетенцій:

- випускник розуміє соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності.

Теорія-та-практика-перекладу-фінської-мови

Випускник повинен володіти такими професійними компетенціями:

- володіє методикою підготовки до виконання перекладу, включаючи пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп'ютерних мережах;

- має уявлення про етику усного перекладу;

- вміє працювати з електронними словниками та іншими електронними ресурсами для розв'язання лінгвістичних задач;

- володіє основами реферування інформаційних матеріалів, в т. ч. спеціальних економічних текстів, має загальне уявлення про види роботи референта.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати: граматичні норми фінської мови: основи вчення про словосполучення і про структуру речень, варіанти форм управління, можливості підбору еквівалентів при відсутності у фінській мові префіксів і прийменників; достатня кількість перекладацьких труднощів і способів їх подолання; основні закономірності перекладацького процесу.

- Вміти: здійснювати письмовий і усний двосторонній переклад (діалогів, спеціальних текстів економічного змісту і ін. інформації), користуватися довідниками та електронними ресурсами, здійснювати ділову комунікацію; створювати ділові тексти за зразком (оголошення, протокол наради чи переговорів, заяву, рапорт, реклама та ін.), написати лист або реферат і постійно удосконалювати комунікативну компетенцію для професійно-орієнтованих цілей.

- Володіти: навичками сприйняття та аналізу економічних текстів, методикою підготовки до виконання їх перекладу з фінської мови; основами реферування фахових текстів; морфологічними трансформаціями і основними дискурсивними способами створення творчого продукту, прийомами досягнення перекладацької еквівалентності.

фінська-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бєлкіна Н.В., Крупнов В.Н., Бархударов Л.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу фінської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!