Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу чеської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Чеська мова вивчається як прикладна дисципліна, що визначає цілі та завдання курсу.

Мета навчання чеської мови є комплексною і складається в подальшому розвитку лінгвістичної і комунікативної компетенції студентів: закріплення умінь і навичок, отриманих на попередніх етапах навчання (бакалаврат), а також у формуванні нових, більш складних умінь і навичок, необхідних для підготовки слухачів до повноцінної професійної діяльності з використанням чеської мови в якості інструменту професійного спілкування і дослідження. Основна увага приділяється вивченню і освоєнню мови права як функціонального відгалуження національної мови.

навчання-чеської-мови

Формування умінь говоріння, читання, аудіювання, письма, перекладу приділяється різна увага в залежності від етапу навчання. При цьому зберігається комплексний підхід до формування у студентів комунікативної компетенції, а навчання мовленнєвої діяльності розглядається як єдиний взаємопов'язаний процес, що дозволяє активізувати загальні і специфічні мовні навички та вміння.

Завдання курсу «Теорія та практика перекладу чеської мови»: подальше розширення і поглиблення знань і вмінь студентів як в області професійної діяльності, таки по широкому колу питань. Основна увага приділяється виявленню глибинної структури тексту, співвідношенням вертикальної і горизонтальної зв'язності тексту. Розвиток комунікативної компетенції здійснюється шляхом формування у студентів навичок аналітичного читання текстів підвищеної труднощі.

Процес навчання передбачає поєднання аудиторної та позааудиторної роботи з метою сприяти розвитку творчої активності, самостійності в оволодінні чеською мовою, розширенню кругозору та активного використання набутих умінь у процесі комунікації.

 В процесі вивчення курсу «Теорія та практика перекладу чеської мови» формуються наступні компетенції:

Інформаційно-аналітична робота:

- вміння отримувати і обробляти інформацію з друкованих, аудіовізуальних та адитивних джерел у відповідності з поставленою метою;

- вміння анотувати та реферувати спеціальну літературу;

- вміння робити тематичний огляд за матеріалами українських та іноземних друкованих та електронних ЗМІ та Інтернету.

Теорія-та-практика-перекладу-чеської-мови

Перекладацька робота:

- вміння виконувати письмовий переклад текстів (документи, ділове листування, спеціальна література) з чеської мови на українську і з української на чеську;

- вміння виконувати усний переклад з чеської мови на українську і з української мови на чеську;

- вміння робити огляд (реферативний виклад) українською і чеською мовами матеріалів українських та чеських друкованих та електронних ЗМІ та Інтернету.

Загальними цілями підготовки фахівців у галузі перекладу є:

- формування і розвиток соціально-професійної, практико-орієнтованої компетентності, що дозволяє поєднувати академічні, соціально-особистісні, професійні компетенції для вирішення завдань у сфері професійної та соціальної діяльності;

- формування і розвиток полікультурної багатомовної особистості, професійно підготовленої до здійснення перекладацької діяльності в контексті діалогу культур;

- формування філологічної культури особистості як сукупності знань, навичок і умінь, професійно-значущих якостей, здатності до саморегуляції і конструктивної взаємодії.

Ці спільні завдання конкретизуються у ряді інших, більш приватних: освітньої, розвиваючої та виховної.

- Освітня мета полягає в ознайомленні студентів з широким спектром перекладацьких прийомів – лексичними, граматичними, лексико-граматичними та лексико-стилістичними трансформаціями, оволодінні прийомами перекладу художніх, публіцистичних, наукових та технічних текстів, технікою перекладу ділової кореспонденції та академічних текстів. Крім того, вона сприяє більш глибокому вивченню структури і виражальних засобів чеської мови, збагачення словникового запасу, що допомагає розкриттю широких можливостей чеської мови, розвитку вміння свідомого відбору мовних засобів з урахуванням структурних, семантичних і стилістичних норм побудови текстів мовою оригіналу і перекладу.

- Розвиваюча мета забезпечує розвиток мовної здогадки, аналітичного мислення, пам'яті, уваги, уяви студентів, формування у них потреби до самостійної пізнавальної діяльності.

- Виховна мета полягає у формуванні ціннісної орієнтації студентів через діалог рідної та зарубіжної літератур і преси, вихованні почуття причетності до світової культури, формуванні ціннісного сприйняття мови як феномена культури і розвиток шанобливого ставлення до гідності інших людей.

чеська-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алімов В.В., Істріна М.В., Вейзе А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу чеської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!