Роздрукувати сторінку

Теорія та практика перекладу арабської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теорія та практика перекладу арабської мови» входить у варіативну частину освітньої програми магістратури за напрямом «Лінгвістика» (Переклад і перекладознавство) і є обов'язковою для вивчення.

Дисципліна реалізується на факультеті іноземних мов кафедри англійської філології.

перекладацька-діяльність

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з історією перекладацької діяльності, з основними поняттями, використовуваними для опису процесу перекладу, з проблемами і положеннями загальної і приватної теорії перекладу, а також з основними перекладознавчими концепціями, розглядає особливості процесу перекладу і критерії оцінки якості перекладу.

Дисципліна спрямована на формування таких компетенцій випускника: загальнокультурних, професійних.

Викладання дисципліни передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Курс «Теорія та практика перекладу арабської мови» спрямований на освоєння майбутніми магістрами найбільш актуальних теоретичних і практичних розробок у галузі історії перекладу арабської мови, отримання магістрантами відомостей з теорії перекладу з урахуванням досягнень сучасної лінгвістики.

Для вивчення дисципліни необхідні компетенції, сформовані в учнів у результаті опанування дисциплін лінгвістики «Загальне мовознавство», «Лексикологія основної іноземної мови», «Стилістика основної іноземної мови», «Міжкультурна комунікація», «Культурологія» та ін. Магістрант повинен володіти першою іноземною мовою на достатньому рівні і в достатньому обсязі, щоб виконувати перекладацькі завдання цього циклу. Повинен мати уявлення про теоретичні і практичні засади перекладу. Знати, мати досвід здійснення перекладознавчого аналізу та ідентифікації.

З дисципліни «Теорія та практика перекладу арабської мови» магістр напряму «Лінгвістика» готується до своєї професії в галузі науково-методичної та науково-дослідної діяльності. Особлива увага приділяється використанню вже досягнутого в науці, ознайомлення з вимогами, які пред'являються до наукового викладу і доказовості, етики науки вченого.

процес-перекладу

У студентів формуються наступні компетенції:

1) має здатність до усвідомлення значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної цивілізації.

- Знати: систему загальнолюдських цінностей та ціннісно-смислові орієнтації різних соціальних, національних, релігійних, професійних спільнот і груп.

- Вміти: керуватися принципами культурного релятивізму і етичними нормами, поважати ціннісні орієнтації іншомовного соціуму.

- Володіти: навичками соціокультурної і міжкультурної комунікації, які забезпечують адекватність соціальних і професійних контактів.

2) має готовність до постійного саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності.

- Знати: критерії оцінки якості перекладу арабської мови.

- Вміти: обґрунтовувати вживання перекладацьких прийомів для досягнення адекватності перекладу, навчає критично оцінити свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати засоби саморозвитку.

- Володіти: етикою перекладацької діяльності і способами вирішення різних перекладацьких проблем.

3) має здатність до розробки методичних рекомендацій з дотримання міжнародного етикету і правил поведінки перекладача в різних ситуаціях усного перекладу.

- Знати: положення міжнародного етикету і правил поведінки перекладача в різних ситуаціях усного перекладу арабської мови.

- Вміти: розробляти методичні рекомендації по дотриманню міжнародного етикету і правил поведінки перекладача в різних ситуаціях усного перекладу.

- Володіти: етикою перекладацької діяльності і способами вирішення різних перекладацьких проблем.

4) Здатність розробляти сучасні методики збору, зберігання і представлення баз даних в інтелектуальних системах різного призначення.

- Знати: методики збору, зберігання і представлення баз даних в інтелектуальних системах різного призначення.

- Вміти: самостійно розробляти сучасні методики збору, зберігання і представлення баз даних в інтелектуальних системах різного призначення.

- Володіти: основними методами і прийомами дослідницької і практичної роботи в області теорії перекладу арабської мови.

Теорія-та-практика-перекладу-арабської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Тюленєв С.В., Алєксєєва І.С., Влахов С.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика перекладу арабської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!