Роздрукувати сторінку

Педагогіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Педагогіка» відповідає вимогам державного стандарту навчальної підготовки фахівців і враховує підстави і компетентнісний підхід, що забезпечує багаторівневу підготовку студентів. Цей курс спрямований на розвиток базових компетенцій студентів (інструментальних, соціально-особистісних, загальнонаукових).

Курс «Педагогіка» є пропедевтичнм в формуванні професійних педагогічних компетенцій, пов'язаних з придбанням психолого-педагогічних знань і підвищенням загальної культури студентів, здатністю зайняти педагогічну позицію в освітній та професійній діяльності.

курс-Педагогіка

Курс Педагогіка – вивчає елементи організації освітнього процесу, основні принципи та засади навчання та виховання.

Ця дисципліна реалізує міжпредметні зв'язки з філософією, психологією, соціальної педагогічною психологією.

Зміст навчальної програми будується з урахуванням генезису теорій педагогічної науки, різноманітності педагогічних технологій, проблематики безперервної освіти і розвитку людини в сучасному освітньому просторі.

Педагогічна спрямованість мислення студентів формується на основі осмислення змістовних узагальнень: «педагогічний процес», «освітній простір», «особистість учня», «педагогічна діяльність».

Засвоєння змісту даного курсу реалізується переважанням активних методів навчання, серед яких метод кейс-ситуацій, проектний метод і ін.

Зміст курсу представлено в проблемних лекціях з демонстраційною мультимедійною підтримкою і освоюється під час проведення групових аудиторних занять і позааудиторної самостійної роботи студентів.

Технологічні елементи програми курсу передбачають аналіз ситуаційних завдань, ділові і рольові ігри на семінарських заняттях, написання і захист есе, доповіді і дискусії.

Мета курсу Педагогіка:

- осмислення студентами сутності та змісту педагогічних проблем, сучасних дидактичних принципів, методів навчання і виховання;

- формування цілісного уявлення про педагогічні аспекти організаційно-управлінської, науково-дослідної та освітньої діяльності;

- набуття навичок самонавчання і різноманітних методів оцінювання своїх можливостей і освітніх результатів;

- формування компетенцій індивідуальної (автономної) роботи і роботи в команді;

- розвиток здібностей системного характеру і особистісних компетенцій майбутніх випускників університету.

Задачі курсу Педагогіка:

- оволодіння теоретичними знаннями загальної педагогіки, розширення уявлень про соціокультурні функції освіти і аспекти саморозвитку особистості;

- усвідомлення освітніх і виховних цілей педагогічного процесу, об'єктивних зв'язків виховання, навчання і розвитку особистості;

- освоєння системного підходу до аналізу професійних проблемних ситуацій в спілкуванні і взаємодії з іншими людьми, прийнятті рішень, рефлексії та розвитку діяльності;

- формування схильності до педагогічної діяльності, готовності брати участь в різних формах організації навчання та створення умов розвитку компетентностей школярів;

- формування навичок підготовки та проведення основних видів навчальних занять;

- засвоєння основ проектування, організації і здійснення сучасного освітнього процесу.

Модульна побудова програми курсу дозволяє організувати безперервний моніторинг навчальної діяльності на основі поточного, проміжного та підсумкового контролю розвитку інструментальних, соціально-особистісних і загальнонаукових компетенцій, а також в організаційно-методичному плані розширює можливості самостійної роботи студентів, вибору індивідуальних завдань та контролю за їх виконанням.

Дана дисципліна змістовно пов'язана з гуманітарними дисциплінами, які викладаються у вишах.

Педагогіка

Слід підкреслити затребуваність філософського і соціологічного знання, що багато в чому визначить розуміння тимчасових, історичних і соціальних контекстів розвитку педагогічної науки.

Отже, даний курс формує в студентів усвідомлення основ педагогічної діяльності та її значення в житті суспільства.

Ви можете замовити дипломну роботу чи розробку виховного заходу з курсу Педагогіка на сайті kursoviks.com.ua. Ми з радістю вам допоможемо! Гарантуємо серйозний підхід!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!