Роздрукувати сторінку

Професійна педагогічна етика фахівця, як навчальна дисципліна

« Назад

Оволодіння основами професійної етики у діяльності по профілактиці девіантної поведінки передбачає міждисциплінарну інтеграцію компетенцій студентів.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, що включають: загальне уявлення про соціальну психологію освіти; формування психолого-педагогічної культури і грамотності; уявлення про основні види професійної діяльності фахівця з профілактики девіантної поведінки; освоєння змісту пошуково-дослідницької функції спеціаліста з профілактики девіантної поведінки; формування професійно-важливих якостей фахівця; засвоєння етичного кодексу спеціаліста з профілактики девіантної поведінки.

педагогічна-етика

Метою освоєння дисципліни є досягнення наступних результатів освіти:

-- Знання:

- завдання, принципи і категорії педагогічної етики;

- історичні передумови зародження педагогічної етики;

- ідеї гуманізму на різних етапах людської духовної культури;

- структура і властивості моралі як специфічні форми суспільних відносин;

- основні та специфічні функції педагогічної моралі;

- значення особистісного смислу професійної діяльності;

- основні критерії педагогічної етики;

- норми поведінки, характер взаємовідносин в суспільстві та ціннісні якості особистості;

- зміст і суть філософських і морально-етичних уявлень;

- особливості змісту та структури професійної етики.

-- Вміння:

- аналізувати підходи до професійної етики на різних культурно-історичних етапах розвитку суспільства;

- аналізувати і виділяти громадські та індивідуальні інтереси через функції моралі;

- визначати закономірності у видах професійної етики, об'єктом яких є людина;

- здійснювати самоаналіз і самоконтроль у своїй професійній діяльності.

-- Навички:

- ефективної поведінки і спілкування в педагогічній взаємодії;

- комунікації спеціаліста, засновані на моральних нормах;

- самодіагностики, саморефлексії та корекції поведінки у професійній діяльності.

Дисципліна є обов'язковою у варіативній частині спеціальності «Педагогіка і психологія девіантної поведінки».

До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни відносяться знання, вміння та види діяльності, сформовані у процесі вивчення дисциплін попереднього ступеня навчання: «Соціальна психологія», «Тренінг професійного спілкування», «Психологія конфлікту», «Психологія менеджменту», та ін.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- здатність виконувати професійні задачі у відповідності з нормами моралі, професійної етики та службового етикету;

- здатність працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, культурні, релігійні та інші відмінності, попереджати і конструктивно вирішувати конфліктні ситуації в процесі професійної діяльності.

Професійна-педагогічна-етика-фахівця

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

1) Знати:

- професійні задачі у відповідності з нормами моралі, професійної етики та службового етикету;

- специфіку роботи в колективі, толерантного сприйняття соціальних, культурних, конфесійних та інших відмінностей, способи попередження та конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у процесі професійної діяльності;

- способи прояву психологічної стійкості в складних і екстремальних умовах, методи емоційної та когнітивної регуляції, способи оптимізації власної діяльності і психологічного стану.

2) Вміти:

- виконувати професійні задачі у відповідності з нормами моралі, професійної етики та службового етикету;

- працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, культурні, конфесійні та інші відмінності, попереджати і конструктивно вирішувати конфліктні ситуації в процесі професійної діяльності.

3) Володіти:

- навичками виконання професійних завдань у відповідності з нормами моралі, професійної етики та службового етикету;

- навичками роботи в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, культурні, релігійні та інші відмінності, попереджати і конструктивно вирішувати конфліктні ситуації в процесі професійної діяльності;

- навичками прояву психологічної стійкості в складних і екстремальних умовах, застосування методів емоційної та когнітивної регуляції для оптимізації власної діяльності і психологічного стану.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Томчикова С.Н., Вараєва Н.В., Шептенко П.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Професійна педагогічна етика фахівця» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!