Роздрукувати сторінку

Основи етнології, як навчальна дисципліна

« Назад

Основи етнології – це навчальний курс, який являє собою виклад сучасних теоретико-методологічних основ науки про народи світу, основних положень теорій етносу та етнічності на рівні світової гуманітарної науки.

Курс орієнтований на підготовку фахівців, чия практична діяльність спрямована на вивчення і викладання дисциплін історичного циклу і проведення досліджень в сучасному полі етнічному співтоваристві України.

курс-Основи-Етнологї

Курс Основи етнології відноситься до базової частини професійної підготовки і є обов'язковим для всіх профілів навчання за напрямом «Історія», оскільки формує теоретичні концептуальні знання гуманітарного циклу.

Вивчення Основ етнології визначають вимоги до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки дипломованого фахівця по циклу «загально-професійних дисциплін».

Курс концептуально і методично пов'язаний з дисциплінами «Історія первісного суспільства», «Релігієзнавство», «Вітчизняна історія» і ін.

Результатом освоєння курсу «Основи етнології» як частини базової програми гуманітарного циклу за напрямом «Історія» є теоретичні та практичні навички випускника в галузі науково дослідницької, педагогічної, культурно-просвітницької, експертно-аналітичної та організаційно-управлінської діяльності.

Мета курсу «Основи етнології» - формування у майбутніх фахівців вичерпного знання сучасних теоретико-методологічних основах науки про народи світу, навичок самостійної дослідницької та експертної роботи, що відповідає сучасному рівню розвитку світової етнології / етнографії.

Курс орієнтований на підготовку високопрофесійних фахівців, чия практична діяльність спрямована на забезпечення соціальної стабільності і міжнаціональної згоди в сучасному поліетнічному суспільстві України.

Для досягнення поставленої мети виділяються завдання курсу Основи етнології:

- формування уявлень про основні школи і напрямки, що вивчають явища етносу та етнічної культури;

- освоєння основних понять, концепцій, теорій, що описують етнічне і культурне різноманіття сучасного світу;

- формування навичок володіння інструментарієм сучасних етнографічних і етнологічних досліджень;

- формування авторської теоретико-методологічної позиції, яка визначає зміст самостійної дослідницької та експертної роботи і відповідної сучасному рівню розвитку світової етнології / етнографії.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати історію формування та основні методологічні напрямки світової етнології, а також основні поняття і концепції, що застосовуються при аналізі різних сфер існування світової поліетнічної спільноти і використовувати їх в самостійній дослідницькій та експертній діяльності;

- вміти виявляти і аналізувати проблемні аспекти, пов'язані з формуванням і розвитком етнічних спільнот сучасного світу і в своїй практичній діяльності забезпечувати стабільність їх існування на основі принципів толерантності та взаємодії;

- володіти основами викладацької та популяризаторської діяльності, пов'язаної з утвердженням принципів толерантності та полікультурності в українському суспільстві.

Основи-Етнології

Отже, дана дисципліна розкриває загальні основи культури народів і етнічних груп, що населяють нашу планету.

На сайті Курсовікс ви можете придбати дипломну роботу чи рецензію з курсу Основи етнології відповідно до ваших вимог і методичних рекомендацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!