Роздрукувати сторінку

Ораторське мистецтво, як навчальна дисципліна

« Назад

Введення дисципліни «Ораторське мистецтво» в навчальний план бакалаврів обумовлено сучасними вимогами підготовки студентів, увагою до активної мовної особистості, яка володіє навичками спілкування, публічного виступу і новими формами комунікації.

Мета опанування дисципліни – розкрити сучасну концепцію риторики, пов'язану з формуванням свідомої світоглядної позиції та компетентним володінням предметом аргументації.

красномовство

Завдання:

- Знайомство з сучасною риторикою як лінгвокультурологічною та лінгвопрагматичною дисципліною, зі специфікою риторичного знання;

- Освоєння студентами базових понять курсу – ораторське мистецтво, ефективність спілкування і дієвість промови, оратор, ритор, риторична стратегія та ін.;

- Засвоєння сучасних теорій і оволодіння практичними навичками у сфері публічних дебатів;

- Формування базових риторичних умінь – складання зв'язного тексту, публічного виступу, впевненої самоподачі у виконанні змістовного тексту, мовленнєвої імпровізації;

- Розвиток навичок ефективної мовної поведінки в актуальних ситуаціях спілкування.

Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» призначена як дисципліна вибором для формування у студентів теоретичних знань основних положень класичної і сучасної риторики, розвитку у них навичок і вмінь спілкування, переконання, підготовки та виголошення публічної промови з урахуванням специфіки комунікативної ситуації.

Ця дисципліна відноситься до дисциплін за вибором гуманітарного та соціально-економічного циклу дисциплін, що означає формування в процесі навчання у студента загальнокультурних та професійних компетенцій в рамках обраного освітнього спрямування, а також навичок самостійної роботи у галузі створення текстів. «Ораторське мистецтво» користується відкриттями і досягненнями всіх наук, інтегративна дисципліна. Для освоєння дисципліни студент повинен бути обізнаний про проблеми ортології, усвідомлено ставитися до технічної сторони власної звучної мови, а також мови інших, мати готовність до міждисциплінарного розгляду комунікативних подій, ситуацій, явищ, уміти самостійно створювати окремі тексти.

риторика

Дана дисципліна базується на знаннях, отриманих по предметах «Українська мова і культура мови», «Філософія», «Психологічний практикум» та ін.

Основи мовної майстерності в професійно значущих мовленнєвих ситуаціях, навички ефективної мовної поведінки, отримані в рамках курсу «Ораторська майстерність» допоможуть при проходженні педагогічної практики та освоєнні інших дисциплін професійного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні положення ораторського мистецтва;

- вимоги, що пред'являються до усного виступу, методики підготовки і виголошення публічної промови, вигляду оратора;

- психологічні закономірності спілкування, взаємодії оратора і аудиторії.

-- Вміти:

- здійснювати підготовку матеріалу усного виступу з урахуванням вимог риторики;

- методично правильно з використанням різних засобів виразності і наочності виступати з усною промовою перед різними аудиторіями;

- здійснювати самоконтроль усного виступу і коригувати його;

- грамотно будувати мову, дотримуючись правил слововживання, орфоепії.

-- Володіти:

- навичками публічних виступів різної спрямованості;

- основними способами підготовки та виголошення публічної професійної кваліфікованої мови.

Бути ознайомленим і мати уявлення:

- про історію розвитку ораторського мистецтва і його основні школи;

- про природу красномовства і шляхи його досягнення;

- про особливості судової промови та її структуру;

- про основні напрямки самовдосконалення у сфері красномовства.

«Ораторське мистецтво» як навчальна дисципліна за вибором займає важливе місце в підготовці студентів вузів. Уміння говорити публічно вважається атрибутивною якістю будь-якого кваліфікованого працівника.

Ораторське-мистецтво

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Порубов Н.І., Купина Н.А., Голуб І.Б. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Ораторське мистецтво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!