Роздрукувати сторінку

Ономастика, як навчальна дисципліна

« Назад

Ономастика (від грец. onomastik - мистецтво давати імена) - це розділ лексикології, який вивчає будь-які власні імена.

Мета дисципліни «Ономастика» - ознайомити студентів з колом проблем сучасної теоретичної ономастики, з особливостями ономастичних досліджень, пов'язаних зі специфікою власних імен.

Ономастика

Завдання курсу «Ономастика»:

- ознайомити з історією становлення і розвитку ономастики як науки (як за кордоном, так і в Україні);

- показати місце ономастики в колі наукових дисциплін та їх взаємодію;

- визначити статус власного імені у колі мовних категорій і місце онімічної лексики в системі мови, її відмінність від апелятивної;

- класифікувати різні розряди і класи власних імен на основі їх зв'язку з позначуваним денотатом;

- дати уявлення про словотворчі можливості, структурно-семантичну специфіку власних назв;

- визначити набір функцій, властивих власним іменам;

- ознайомити з метамовою і методикою ономастичних досліджень.

Курс «Ономастика» належить до обов'язкових дисциплін варіативної частини, у результаті освоєння якої формуються компетенції, необхідні для проведення досліджень у галузі лінгвістики.

Дисципліна, що передує даному курсу, включає дисципліну «Теоретична і прикладна лінгвістика», при вивченні якої студенти оволодівають понятійним апаратом кожного з напрямів теоретичної і прикладної лінгвістики; вміють лінгвістично моделювати термінологію і терміносистеми; знають основні принципи моделювання науково-дослідного тексту.

В ході освоєння дисципліни використовуються такі інформаційні технології: збір, обробка та аналіз інформації, систематизація і класифікація даних, обробка і аналіз результатів наукового експерименту, ведення бібліографічної роботи, підготовка наукових публікацій в текстовому редакторі MS Word, статична обробка даних в MS Excel, спеціалізованих програмах: R, Iramuteq.

Для вивчення курсу необхідні знання, набуті в ході освоєння дисциплін "Вступ до спецфілології", "Сучасна українська мова".

Зміст дисципліни:

Тема 1. Становлення ономастики як науки. Метамова ономастики.

Тема 2. Становлення антропоцентричного підходу в лінгвістиці та ономастиці.

Тема 3. Ономастичне поле. Ономастичний простір.

Тема 4. Експериментальне дослідження ономастичного простору.

В результаті освоєння програми курсу студент повинен оволодіти наступними результатами навчання з дисципліни «Ономастика»:

- здатність аналізувати результати наукових досліджень, застосовувати їх при рішенні конкретних науково-дослідних завдань у сфері науки і освіти, самостійно здійснювати наукове дослідження;

- готовність використовувати індивідуальні креативні здібності для самостійного вирішення дослідницьких завдань;

- вміє визначати перспективні напрями, що викликають інтерес до застосування інновацій у сфері вивчення і викладання української мови і літератури;

- вміє створювати проблемні ситуації (інтелектуальні, ситуації морального вибору тощо);

- інтерпретувати результати;

- володіє прийомами інформаційно-описової діяльності: систематизації даних, структурування опису предметної області.

ономастичні-дослідження

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Хроленко А., Семенова Т.І., Шайкевич А.Я. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Ономастика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!