Роздрукувати сторінку

Сучасні ономастичні дослідження, як навчальна дисципліна

« Назад

Початок 60-х рр. минулого століття став етапом становлення науки про присвоєння власних імен в її сучасному статусі, саме з цього часу ономастика стає однією з найбільш активно досліджуваних областей мовознавства. У процесі наукового пошуку визначаються об'єкт і предмет дослідження, ведеться активна розробка методологічного апарату ономастичної науки.

Традиційно ономастика взаємодіє з рядом інших мовознавчих дисциплін: соціолінгвістикою, ономасіологією, лінгвістикою тексту, стилістикою, комунікативною лінгвістикою та ін.

власні-імена

Розроблювані на сучасному етапі проблеми ономастичних досліджень спираються на філософську і лінгвістичну традиції (Дж. Мілль, Б. Рассел, О. Есперсен, Е. Курилович, П.А. Флоренський, А.Ф. Лосєв, А.А. Реформатський, В. Виноградов та ін.). Досліджуються загальні питання ономастики (А.В. Суперанська, Н.В. Подільська, В.А. Ніконов, Н.І. Толстой, О.Н. Трубачов, В.Д. Бондалєтов, М.В. Горбанівський та ін.), дано опис основних розрядів власних імен (С.В. Зінін, М.В. Карпенко, Ю.А. Карпенко, Е.Л. Березович, А.К. Матвєєв, І.В. Крюкова та ін.), ономастичний матеріал розглянутий у різних функціональних аспектах

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття проблемне поле ономастичної науки розширюється: вивчаються назви небесних тіл, зірок, досліджуються теоніми, етноніми, назви внутрішньоміських об'єктів, свят, фестивалів, газет, описуються назви підводного океанічного ландшафту; в полі зору науковців потрапляють нові ономастичні феномени – назви комерційних підприємств, магазинів, товарів. Розширення об'єкта дослідження активізує розгляд загальнотеоретичних питань, уточнення типології власних імен, з'ясування своєрідності ономастичної системи в мовній картині світу.

На сучасному етапі ономастичних досліджень посилюється і соціолінгвістичний аспект, націлений на вивчення факторів вибору і зміни власних імен і прізвищ, причин і критеріїв перейменувань у топонімії, відображення в ономастиці соціоісторичних процесів і явищ.

Всі визначені питання і проблеми становлять сьогодні об'єкт і предмет ономастики як науки про власні імена.

ономастика

Курс «Сучасні ономастичні дослідження» призначений для студентів-бакалаврів напряму «Філологія». Навчальний курс базується на знаннях, отриманих студентами в рамках таких дисциплін, як «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова».

Метою курсу є формування цілісного уявлення про всі сфери знання в галузі ономастики, завдань, основних понять та методів ономастичного дослідження, а також уявлення про наукову і професійну цінність знання ономастичної теорії і самого ономічного матеріалу, що містить країнознавчу та культурно-національну інформацію.

Завдання курсу:

− викласти систематизований обсяг теоретичних відомостей, що стосуються питань теорії ономастики, методів ономастичних досліджень, класифікації власних назв в українській мові;

− допомогти опанувати необхідний мінімум знань про сучасне ім’я, його склад, статистичну структуру та особливості зміни;

− сформувати навички, пов'язані з відбором, аналізом і інтерпретацією ономастичного матеріалу.

Вивчивши розділи курсу, студент повинен:

− знати базові поняття ономастики, історію вивчення імені власного, сучасний стан і тенденції розвитку ономастичних досліджень;

− вміти застосовувати отримані загальні і спеціальні філологічні знання в різних сферах професійної діяльності.

Сучасні-ономастичні-дослідження

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гудков Д.Б., Жучкевич В.А., Зубов Н.І., Карпенко Ю.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Сучасні ономастичні дослідження» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!