Роздрукувати сторінку

Новітня зарубіжна література, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Новітня зарубіжна література – розглядає особливості розвитку зарубіжної літератури в Новітній час, простежує характерні риси та напрямки літературного процесу зазначеного часу, визначає його особливі та спільні риси відносно попередніх періодів, знайомить з найвидатнішими письменниками і літературними шедеврами даного періоду.

Спецкурс Новітня зарубіжна література представляє певні труднощі у вивченні, так як в XX столітті виникають художні напрями, що визначили магістральні тенденції наступного еволюційного етапу - ХХI століття. Складність і неоднозначність цього періоду - в поєднанні напрямків з різними парадигмами.

курс-Новітня-зарубіжна-література

Мета курсу Новітня зарубіжна література:

- ознайомити студентів з всесвітньою літературою Новітнього часу і сформувати у них навички вдумливого читання і осмислення літературного твору в контексті світового духовного досвіду;

- засвоєння студентами чіткої диференціації різноманіття художніх напрямків Новітнього часу, визначення їх світоглядних і естетичних домінант.

Завдання курсу Новітня зарубіжна література:

- ознайомити студентів з базисними термінами і поняттями дисципліни;

- навчити співвідносити культурні та соціально-політичні події з літературою новітнього періоду розвитку країни;

- прищепити літературний смак і потребу в читанні нових творів для створення власного погляду на новітню літературу Європи і Америки;

- сформувати вміння аналізувати літературні твори, міркувати про світогляд письменників, їх роль в формуванні естетичних смаків своєї нації.

Дана дисципліна відноситься до блоку загальних гуманітарних дисциплін навчального плану напряму «Лінгвістика». ЇЇ вивчення є важливим етапом в процесі професійної підготовки.

Знайомство з літературою означеного періоду є невід'ємною частиною культури кожної окремої людини і нації в цілому. Ці знання накопичуються людиною протягом усього життя. Духовне багатство індивіда пов'язане з читанням, аналізом прочитаного, співвіднесенням нового матеріалу з отриманим раніше, а також з тим, що створено людством за той же період часу.

Читання літературних творів зазначеної епох дозволить студенту скласти уявлення про літературний процес того чи іншого періоду історії людства, познайомитися з творчістю найбільш видатних письменників і за посередництвом літератури формувати естетичний смак і літературні уподобання.

Дисципліна Новітня зарубіжна література тісно пов'язана з такими курсами, як «Історія», «Географія», «Культурологія», «Світова література», «Українська література».

Особливістю вивчення дисципліни Новітня зарубіжна література є акцент на розвиток самостійної роботи студента для формування його історико-літературного і загальнокультурного кругозору.

Новітня-зарубіжна-література

Таким чином, даний спецкурс продовжує основну лінію, намічену в попередніх курсах і має розширювати знання студентів із зарубіжної літератури, отримані на попередньому етапі. Даний курс також покликаний закріпити і розширити навички роботи з художнім текстом, з урахуванням знання термінології, концепцій і принципів сучасного літературознавства.

Інформцентр Kursoviks пропонує вам співпрацю. Ми можемо за вас виконати будь-яке завдання з вище згаданого курсу. У нас ви можете купити курсову роботу чи конспект лекцій з курсу Новітня зарубіжна література.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!