Роздрукувати сторінку

Національне питання в сучасному світі, як навчальна дисципліна

« Назад

Національне питання в сучасному світі – це навчальна дисципліна, яка вивчає питання проблематики національної самовизначеності, поняття національного питання та його прояви, етнічні конфлікти, їх причини та наслідки, політику держав щодо врегулювання національного питання та ін.

Цілями освоєння дисципліни Національне питання в сучасному світі є: вивчення історії поглядів на національне питання в Західній Європі і Україні на сучасному етапі розвитку; аналіз поглядів окремих представників науки з національного питання; визначення місця, ролі і значення української громадської думки з національного питання в світовій історії.

дисципліна-Національне-питання-в-сучасному-світі

Завдання освоєння дисципліни Національне питання в сучасному світі:

1. Розкрити зміст понять «національне питання», «нація», «етнос»; дати уявлення про генезис, роль та функції національного дискурсу.

2. Охарактеризувати основні наукові школи у вивченні національної проблематики.

3. Виявити історичні корені, причини та передумови формування різних течій суспільної думки з національного питання.

4. Розглянути діяльність окремих представників громадської думки в контексті актуалізації національного питання в регіональному та загальноєвропейському масштабі.

Національне питання в сучасному світі входить в варіативну частину професійного циклу освітнього стандарту.

Логічно і змістовно-методично дана дисципліна пов'язана з такими базовими і спеціальними курсами за напрямом підготовки «Історія», як «Політична культура українського суспільства: історія і сучасність», «Історія лібералізму в Європі», «Історія національних політичних партій України (кінець XIX - початок XX століть)», курсами вітчизняної та загальної історії.

Для успішного освоєння дисципліни студент повинен володіти основними знаннями з етнополітології, філософії, вітчизняної та загальної історії, історії культури і методології історії.

Навчальний курс може стати основою для подальшого освоєння таких дисциплін, як «Історія суспільно-політичної думки Західної Європи», «Політичні режими в сучасному світі», «Україна в світовій політиці».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних спеціалізованих компетенцій:

- здатність до здійснення професійної науково-дослідної діяльності в області української політики, світової політики і міжнародних відносин;

- здатність до здійснення професійної науково-дослідної діяльності в області порівняльної та історичної політології, етнополітології, методології політичної науки;

- здатність до здійснення професійної науково-дослідної діяльності в галузі історії суспільно-політичної думки, політичних ідеологій;

- здатність до формулювання дослідницьких гіпотез і моделей з опорою на теоретичний фундамент сучасної історичної та політичної науки;

- здатність до самостійного виявлення актуальних наукових проблем політології, розробки методологічного інструментарію політологічного дослідження стосовно до конкретного об'єкта вивчення;

- здатність до осмислення і практичного використання накопиченого історичного досвіду в галузі державного і партійного будівництва, державної політики, партійно-політичної діяльності, міжнаціональних і міжконфесійних відносин;

- володіння методиками історико-політологічного і соціологічного аналізу, підготовки інформаційно-аналітичного матеріалу та проектів аналітичних розробок;

- володіння навичками політичної експертизи, політичної діагностики, вміння самостійно здійснювати проекти по опису, аналізу та прогнозування політичних процесів і проблемних ситуацій в Україні і зарубіжних країнах, готовність брати участь у публічній експертній діяльності;

- здатність до професійної діяльності та здійснення управлінських процесів в органах влади, в апараті політичних партій і суспільно-політичних об'єднань, міжнародних організацій, органах місцевого самоврядування, корпоративних структурах;

- здатність до розробки рекомендацій стратегічного і тактичного характеру в сфері суспільно-політичної діяльності для політичних діячів, партій, органів влади, засобів масової інформації та економічних суб'єктів, готовність надавати їм консультаційні послуги та здійснювати аналітичний супровід;

- здатність до здійснення політико-комунікативної діяльності, навички роботи з різними аудиторіями і групами громадськості, створення наукових, науково-популярних і публіцистичних текстів з суспільно-політичної тематики.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- історію вітчизняних і зарубіжних поглядів окремих представників науки з національного питання;

- специфічні особливості європейських (англійської, французької, німецької, італійської, східноєвропейської) наукових шкіл в галузі національного питання;

- витоки національних сподівань і міжнаціональних суперечностей на просторі Європи;

- теоретичні та філософські витоки взаємодії різних національних груп Європи і України.

-- Вміти:

- застосовувати отримані знання в науково-дослідній, освітній, експертно-аналітичній, адміністративно-державній діяльності.

-- Володіти:

- комплексними знаннями в області теорії національного питання;

- методологією вивчення ключових питань міжнаціональних відносин;

- відповідною науковою і правовою термінологією, пов'язаною з проблематикою відповідної дисципліни.

Національне-питання-в-сучасному-світі

Отже, дана навчальна дисципліна, спрямована на усвідомлення студентами всієї глибини проблематики національних питань та шляхів їх мирного врегулювання.

Якщо у вас виникли певні проблеми при написанні наукової роботи з даного курсу. Ви завжди можете купити курсову чи реферат з курсу Національне питання в сучасному світі на сайті ІЦ «КУРСОВІКС».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!